برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1539 100 1
شبکه مترجمین ایران

زمین

/zamin/

مترادف زمین: ارض، اقلیم، بوم، سرزمین، مرزوبوم، حد، مرز، تراب، ثری، خاک، گل، بر، خشکی، ملک

معنی زمین در لغت نامه دهخدا

زمین. [ زَ ] (اِ) ترجمه ٔ ارض ، در زمی گذشت. (آنندراج ). بمعنی معروف است و این مرکب است به لفظ «زم » که بمعنی سردی است و «یا نون » نسبت ، چنانکه در سیمین و زرین. چون جوهر ارض سرد است ، لهذا به این اسم مسمی گردید. گاهی نون حذف کرده زمی هم گویند. (غیاث ). ارض و تراب و خاک و سطح کره ٔ خاکی. (ناظم الاطباء). خاک. (فرهنگ فارسی معین ). مخفف آن زمی ، پهلوی «زمیک » ، اوستا «زم » ... و زمین از همین زم است با پسوند «ین »و زمیک پهلوی نیز از همان ریشه است با پسوند «یک »، هندی باستان «جمه » (روی زمین )، افغانی «جمکه » (زمین )، استی «زخ » و «زنخه » ، سریکلی «زمس » ، شغنی «زمچ » ، بلوچی «زمیک » (مزارع ،بذرها)، گیلکی ، فریزندی ، یرنی و نطنزی... سمنانی ، سنگسری... لاسگردی و شهمیرزادی «زمین » ، سرخه یی «زم » خاک ، ارض ، تراب. (از حاشیه ٔ برهان چ معین ). زمی ارض.غبرا. خاک. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) :
آشکوخد بر زمین هموار بر
همچنان چون بر زمین دشخوار بر.
رودکی.
ترّ است زمین ز دیدگان من
چون پی بنهم همی فرولغزم.
آغاجی.
که از مرز هیتال تا مرز چین
نبایدکه کس پی نهد بر زمین.
فردوسی.
اگر بر سر مرد زد در نبرد
سرو قامتش با زمین پخج کرد.
فردوسی.
فرود آمد از تخت و کرد آفرین
تهمتن ببوسید روی زمین.
فردوسی.
نهادند همواره سر بر زمین
بر و بر همی خواندند آفرین.
فردوسی.
زمینی زراغن بسختی چو سنگ
نه آرامگاه و نه آب و گیاه.
بهرامی.
به همه شهر بود از آن آذین
در بریشم چو کرم پیله زمین.
عنصری.
گرچه به هوا بر شد چون مرغ همیدون
ورچه به زمین ور شد چون مردم مانی.
منوچهری.
وی زمین بوسه داد و گفت صلاح بندگان آن باشد که خداوند بیند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 361). چون بوالمظفر را دید پیاده شد و زمین بوسه داد. (تاریخ بیهقی ایضاً ص 365). دو سه جای زمین بوسه داد. (تاریخ بیهقی ایضاً ص 380).
تن زمینی است میارایش و بفکن به ...

معنی زمین به فارسی

زمین
یکی از کرات منظومه شمسی که مدار گردش آن بدور خورشید پس از عطارد و زهره میباشد. زمین محل زندگی انسانها و حیوانات دیگر و گیاهان مختلف میباشد زمین در هر ۲۴ ساعت یک بار بدور خود و در سال ( ۳۶۵ روز ) یک بار بدور خورشید میچرخد . اولی را حرکت وضعی و دومی را حرکت انتقالی گویند . تشکیلات کره زمین از خارج بداخل عبارتست از : ۱ - کره هوا یا اتمسفر و یا جو که خارجی ترین قسمت ساختمان زمین است و از گاز های مختلف که قسمت عمده آن از ازت و اکسیژن است و بخار آب تشکیل شده است . ۲ - کره آب که بر روی پوسته جامد قرار گرفته و در برخی نقاط پوسته جامد از سطح آب خارج و تشکیل خشکیها را داده است . ۳ - پوسته جامد که محل نشو و نما و زندگی گیاهان گوناگون و جانوران مختلف و آدمیان میباشد . ۴ - قسمت مذاب زمین که در اعماق بالغ بر ۶٠ کیلومتری پوسته جامد زمین قرار دارد . مذاب بودن این طبقه بعلت حرارت زیاد آنست . ۵ - هسته مرکزی که جامد است و قسمت اعظم کره زمین را تشکیل میدهد ارض کره زمین کره ارض . پیدایش زمین مطابق فرضیه لاپلاس - منظومه شمسی - که زمین یکی از سیارات آن میباشد - ابتدا بصورت توده ابر مانند متحرکی بوده که بدور خود حرکت داشته و قسمت اعظم آن ۶۹۹( ۶۹۹/۷٠٠ به ۷٠٠) خورشید را تشکیل داده و بقیه سیارات را بوجود آورده است . مطابق این عقیده توده ابر مانندی که زمین را تشکیل داده است بر اثر دوری از کانون حرارت و نقصان تدریجی گرمای آن سرد و سخت گردیده اولین قشر پستی و بلندیهای زمین را تشکیل داده ضمنا بخار آب موجود در اتمسفر اولی بر اثر نقصان تدریجی حرارت بمایع تبدیل گشته در پستی های زمین جمع گردیده و اقیانوس - های نخستین را بوجود آورده است .
۱ - ( اسم ) خاک . ۲ - ملک زمین های مزروعی . یا زمین خسته زمینی که در زیر دست و پای مردم و چاروا نرم شده باشد . یا زمین مرده زمینی که در آن رستنی نروید یا به ( بر) زمین زدن ۱ - بر زمین انداختن شئ یا شخصی را . ۲ - مغلوب کردن یا به ( بر ) زمین نواختن به زمین زدن . یا زمین از زیر پای کشیدن دیوانگان را ببازی بازی ترساندن . یا زمین به دندان گرفتن اظهار عجزو فروتنی کردن .
سیاره که مادر آن منزل داریم و از آن نشو و نا می کنیم .
[Earth] [نجوم] سومین سیارۀ منظومۀ شمسی ازلحاظ فاصله از خورشید که سیاره ای سنگی به قط ...

معنی زمین در فرهنگ معین

زمین
(زَ) [ په . ] (اِ.)۱ - سومین سیاره از سیارات منظومه شمسی به نسبت دوری از خورشید. ۲ - مساحتی از خاک که در آن کشت و زرع می کنند. ۳ - خاک . ، ~ و زمان کنایه از: همه جا و همه چیز. ، ~ را به آسمان دوختن کنایه از: دست به کار محال زدن و به قصد پیروز شدن از
( ~. خا) (اِ.) کسی که زمین های بایر و بی صاحب را از راه های نامشروع تصرف می کند و به دیگران می فروشد.
( ~.) (ص .)۱ - عجیب ، شگفتی آور. ۲ - محصول کشاورزی .
( ~.) (ص فا.) ۱ - مالک . ۲ - مرزبان .
( ~.) ۱ - (اِ.) نوعی خیمه . ۲ - (ص مر.) محکم ، استوار.
( ~. ش ) ۱ - (حامص .) مطالعة زمین و دگرگونی های آن . ۲ - (اِ.) علمی که موضوع آن زمین و دگرگونی های مربوط به آن است .
( ~.) (ص فا.) درمانده ، ناتوان .
( ~. لَ زِ) (اِمر.) زلزله .
(وِ زَ)(اِمر.) گاوی که طبق افسانه ها در زیر زمین است و زمین روی شاخ این گاو قراردارد و خود گاو بر پشت ماهی ایستاده است .
( ~. زَ) [ ع - فا. ] (اِمر.) مجموعة کشورهایی که در مغرب زمین قرار گرفته اند (اعم از اروپا و امریکا)، غرب .
( ~. زَ) (اِمر.) نک . هفت اقلیم .

معنی زمین در فرهنگ فارسی عمید

زمین
۱. سطحی که در زیر پا قرار دارد: چادرش روی زمین کشیده می شد.
۲. (نجوم) سومین سیارۀ منظومۀ شمسی.
۳. خشکی مورد تصرف کسی، مِلک.
۴. محلی برای کشاورزی، مزرعه.
۵. [قدیمی] سرزمین.
* زمین فیال: زمینی که برای نخستین بار آن را کاشته باشند.
۱. کسی که برای ادای احترام نسبت به شخص بزرگ به خاک افتد و زمین را بوسه زند.
۲. (اسم مصدر) بوسیدن یا گذاشتن صورت بر زمین برای اظهار احترام به کسی، زمین بوسی.
۱. آن که روی زمین حرکت می کند و از جایی به جای دیگر می رود، جهان گرد.
۲. اندازه گیرندۀ زمین.
۱. دارای زمین، صاحب زمین.
۲. مرزبان.
= آبدزدک
عالم به علم زمین شناسی.
علمی که دربارۀ خلقت زمین و چگونگی طبقات و قسمت های مختلف آن بحث می کند، معرفةالارض، ژئولوژی.
برجای مانده، کسی که به واسطۀ بیماری و ناتوانی یا پیری نتواند از جا برخیزد.
= زلزله

زمین در دانشنامه اسلامی

زمین
زمین جایی است که همه موجودات زنده روی آن زندگی می کنند.
زمین معنای روشن و معروفی دارد؛ جایی که انسانها و جانوران بر روی آن زندگی می کنند. در فقه، زمین گاه بر آنچه از اجزای آن به شمار می رود، از قبیل خاک، سنگ و ریگ اطلاق می شود، مانند تیمم یا سجده بر زمین و گاه بر مکان و مساحتی مشخص از آن با اضافه، مانند زمین صلح یا زمین خراج، یا با توصیف، مانند زمین شوره زار یا زمین سفت. گاهی نیز زمین گفته می شود و مراد از آن سومین سیاره از سیارات منظومه شمسی است. این اطلاق تنها در پاره ای مسائل مستحدثه از قبیل سفر به دیگر سیارات، همچون کره ماه و چگونگی نماز گزاردن در آنها کاربرد دارد که خارج از حوزه این مقاله است؛ زیرا احکام جدید به لحاظ اطلاق سوم، احکام زمین به شمار نمی روند. چنان که مراد از أرض الإسلام یا أرض المسلمین، سرزمین و کشور اسلامی و مراد از أرض الکفر و أرض الحرب، سرزمین و کشور غیر اسلامی است و مسائل مربوط به آنها ذیل عنوان «دار الإسلام» و «دار الحرب» آمده است.
کاربرد زمین در فقه
از عنوان یاد شده در ابوابی نظیر طهارت، صلات، خمس، جهاد،شرکت، مزارعه، اجاره، احیاء موات و ارث سخن گفته اند.
احکام زمین در فقه
← احکام زمین به لحاظ اطلاق نخست
...
زمین
زمین را به عربی ارض گویند یکی از کرات منظومه شمسی که مدار گردش آن به دور خورشید پس از عطارد و زهره می باشد .
زمین محل زندگی انسانها و حیوانات دیگر و رستنیهای گوناگون می باشد . در هر 24 ساعت یکبار به دور خود و در هر سال یکبار به دور خورشید می چرخد اولی را حرکت وضعی و دوّمی را حرکت انتقالی گویند .
زمین در قرآن 461 بار آمده و همه به صورت مفرد به خلاف آسمان که اکثراً صورت جمع ذکر شده جز در آیه 12 سوره طلاق، الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن ؛ خداوند است که هفت آسمان را بیافرید و از زمین مانند آنها .
مفسرین گویند بیشتر به نظر می رسد که مراد از « مثلهن » شمار زمین است که هفت باشد و محتمل است که مراد مانند آسمان در کیفیت خلقت بود .
و طبق حدیث حضرت رضا (ع) هفت زمین عبارتند از زمینی که ما بر آن زندگی می کنیم و شش آسمان ، زیرا هر آنچه به زیر گسترده با ...


زمین در دانشنامه ویکی پدیا

زمین
زمین سومین سیارهٔ سامانهٔ خورشیدی است که در فاصلهٔ۱۴۹٬۶۰۰٬۰۰۰کیلومتری از ستارهٔ خورشید قرار دارد. از نظر واژه شناسی ایرانی، زم یکی از فرشتگان دین زرتشت بوده است که با پسوند «ین» زمین را به وجود آورده است. این سیاره چگال ترین و از نظر بزرگی پنجمین سیاره از هشت سیارهٔ سامانهٔ خورشیدی است. همچنین در میان چهار سیارهٔ سنگی گردان به دور خورشید (تیر، ناهید، زمین و مریخ) زمین بزرگترین آن ها است. گاهی از آن با نام های جهان و سیارهٔ آبی نیز یاد می شود. نام لاتین آن Terra است. در سامانهٔ خورشیدی، فاصلهٔ زمین تا خورشید بین فاصلهٔ زهره (یا ناهید) تا خورشید و فاصلهٔ مریخ (یا بهرام) تا خورشید است. زمین جزو سیارات داخلی سامانهٔ خورشیدی به شمار می آید. زمین ششمین جسم در سامانه خورشیدی بر پایهٔ جرم و حجم می باشد.
علوم زمین
ژئودزی
جغرافیا
زمین شناسی
۱۴۸٬۹۴۰٬۰۰۰ km۲ خشکی (۲۹٫۲ ٪)
نزدیک به ۴٫۵۴ میلیارد سال (به صورت دقیق تر ۰٫۰۰۰۶ ± ۴٫۵۶۷۲ میلیارد سال) از پیدایش زمین می گذرد؛ و زندگی بر روی سطح آن در طول یک میلیارد سال پدیدار گشته است. هم اکنون زمین خانهٔ میلیون ها گونه از جانداران است که انسان یکی از آن ها است. زیست کرهٔ زمین با گذر زمان جو زمین و دیگر شرایط فیزیکی و شیمیایی این سیاره را دچار دگرگونی های شگرفی کرده است و محیطی را فراهم کرده است تا اندامگان زنده بتوانند به رشد و زیست زایی بپردازند. همچنین در اثر این دگرگونی ها لایهٔ اوزون به دور این سیاره تشکیل شده است، لایه ای که با کمک میدان مغناطیسی زمین مانع از ورود پرتوهای آسیب رسان خورشید می شود و به این ترتیب اجازه می دهد در زمین زندگی ادامه یابد. ویژگی های فیزیکی، پیشینهٔ زمین شناسی و گردش زمین باعث شده اند تا زندگی در این دوره ها در آن پابرجا بماند و انتظار آن می رود که برای ۵۰۰ میلیون تا ۲٫۳ میلیارد سال دیگر نیز زندگی همچنان ادامه داشته باشد.
پوستهٔ زمین به چندین لایهٔ سخت یا زمین ساخت بشقابی تقسیم شده است، این لایه ها در گذر میلیون ها سال در زمین جابجا می شوند. نزدیک به ۷۱٪ از سطح زمین با آب شور اقیانوس ها پوشیده شده است و باقی ماندهٔ آن را قاره ها و جزیره ها تشکیل می دهند که خود آن ها نیز تعداد زیادی دریاچه و دیگر سرچشمه های آبی را در خود جای داده اند. بیشتر ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

زمین در دانشنامه آزاد پارسی

زمین (Earth)
سومین سیاره از سمت خورشید. سیاره ای تقریباً کروی است. قطب های آن اندکی تخت است. از پنج لایۀ هم مرکز ساخته شده است: هستۀ داخلی، هستۀ بیرونی، جبه، پوستهو جوّ. حدود ۷۰ درصد سطح آن، ازجمله کلاهک های یخی قطبهای شمال و جنوب، پوشیده از آب است. جو نگهدارندۀ حیات آن را احاطه کرده، و یگانه سیاره ای است که وجود حیات در آن شناسایی شده است. فاصلۀ میانگین آن از خورشید ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر، پیرامون آن در استوا ۴۰,۰۷۰ کیلومتر، تناوب چرخش محوری آن ۲۳ ساعت و ۵۶ دقیقه و۴.۱ ثانیه، و سال یا کامل شدن مدار، و دورۀ نجومی آن، ۳۶۵ روز و ۵ ساعت و ۴۸ دقیقه و ۴۶ ثانیه است. میانگین سرعت زمین به دور خورشید ۳۰ کیلومتر در ثانیه است. صفحۀ مدار زمین نسبت به صفحۀ استوایی اش ۲۳,۵ درجه مایل است که نتیجۀ آن تغییر فصل ها است. جو از۷۸.۰۹ درصد نیتروژن؛۲.۹۵ درصد اکسیژن؛۰.۹۶ درصد آرگون؛۰.۰۳ درصد دی اکسید کربن؛ کمتر از۰.۰۰۰۱ درصد نئون، هلیوم، کریپتون، هیدروژن، زنون، ازون، و رِدونتشکیل شده است. مساحت خشکی زمین ۱۵۰میلیون کیلومتر مربع، و بلندترین ارتفاع آن از سطح دریا ۸,۸۴۸ متر، در قلۀ اورست، است. مساحت آب های زمین ۳۶۱میلیون کیلومتر مربع، و ژرف ترین نقطۀ اقیانوس ۱۱,۰۳۴ متر، در گودال ماریانا، واقع در اقیانوس آرام است. تصور می شود که مرکز آن، هستۀ داخلی ای با قطر تقریبی ۲,۶۰۰ کیلومتر، از آهن و نیکل جامد؛ و هستۀ بیرونی آن به ضخامت ۲,۲۵۰ کیلومتر، از آهن و نیکل مذاب؛ و جبّۀ آن به ضخامت ۲,۹۰۰ کیلومتر، عمدتاً از سنگ جامد تشکیل شده است. پوسته و بالاترین لایۀ جبّه از حدود دوازده صفحۀ عظیم متحرک تشکیل شده است که قاره ها را جابه جا می کنند. صفحه ها حرکت آرام و پیوسته ای، معروف به رانۀ زمین ساختی، دارند. قمر زمین ماه است. سن زمین حدود ۴,۶میلیارد سال برآورد می شود. زمین و بقیۀ منظومۀ خورشیدیاز به هم پیوستن غبار بین ستاره ایشکل گرفته اند. حیات از ۳,۵ تا ۴میلیارد سال قبل در این سیاره آغاز شده است.

نقل قول های زمین

زمین سومین سیارهٔ سامانهٔ خورشیدی است که در فاصلهٔ ۱۵۰ میلیون کیلومتری از خورشید جای دارد.
• «ارزشمندترین منابع زمین کودکان هستند، این بهترین امید برای آینده است.» -> جان اف. کندی
• «زندگی بر روی سیاره ما بدون خنده تحمل ناشدنی است.» (مردم خندان ۱۹۸۱) -> استیو آلن
• «در سیاره کوچک ما، عقاید بیش از طاعون و زلزله، موجب بلایا شده است.» نامه به الی برتراند (پنجم ژانویه ۱۷۵۹) -> ولتر
• «من انسانی هستم میان انسان های دیگر بر سیارهٔ مقدس زمین که بدون حضور دیگران معنایی ندارم. هدف شعر تغییر بنیادی جهان است -> احمد شاملو
• «گمان نمی کنم نژاد بشر در هزارهٔ پیشرو زنده بماند، مگر آنکه در فضا پراکنده شویم. زندگی در یک سیاره می تواند مخاطرات زیادی را به دنبال داشته باشد. اما من خوشبین هستم. ما به ستارگان دست خواهیم یافت. -> استیون هاوکینگ
• «شاید این دنیا، جهنّمِ دنیای دیگری است» -> آلدوس هاکسلی
• «نظریه انیشتین این است: E=mc۲. پس در واقع به این معنی است که ارتباطی بین انرژی و ماده وجود دارد. در جهان هستی، طی نسل های مختلف، سفری از ماده به سوی انرژی وجود دارد که به نظرم این همان معنای زندگی در کره زمین را می دهد.» -> ویتوریو استورارو

زمین در جدول کلمات

زمین
ارض
زمین آذری
یر
زمین آماده کشت
ایش, آیش
زمین اماده کشت
ایش
زمین بایر
غامر, یولاخ, هولاخ
زمین بایر و بی آب و دور از آبادی
یولاخ
زمین برجسته به ویژه برآمدگی مصنوعی دو سوی یک رودخانه یا گودال
خاکریز
زمین بلند
اکاول
زمین پر آب و علف
ریف
زمین پرگیاه
رواد

معنی زمین به انگلیسی

ground (اسم)
پا ، سبب ، زمین ، خاک ، میدان ، زمینه ، پایه ، اساس ، مستمسک ، ملاک ، کف دریا
acre (اسم)
زمین
land (اسم)
زمین ، بر ، خاک ، خشکی ، سرزمین ، دیار
earth (اسم)
زمین ، خاک ، خورشید ، کره زمین ، سطح زمین ، دنیای فانی ، سکنه زمین
field (اسم)
زمین ، صحرا ، میدان ، پهنه ، عرصه ، رشته ، دایره ، مرغزار ، دشت ، مزرعه ، کشتزار
soil (اسم)
زمین ، خاک ، سرزمین ، کشور
vale (اسم)
زمین ، بدرود ، دره ، مجرای کوچک ، دنیا ، جهان خاکی
globe (اسم)
زمین ، گوی ، حباب ، قطره ، کره ، کره خاک
domain (اسم)
زمین ، حوزه ، دامنه ، قلمرو ، دایره ، ملک ، املاک خالصه
zone (اسم)
زمین ، حوزه ، ناحیه ، منطقه ، کمربند ، بخش ، قلمرو ، مدارات
terrain (اسم)
زمین ، ناحیه ، زمینه ، نوع زمین
territory (اسم)
زمین ، خاک ، قلمرو ، سرزمین ، کشور ، ملک ، خطه ، مرزوبوم
glebe (اسم)
زمین ، خاک ، زمین وقف
terrene (اسم)
زمین ، سرزمین

معنی کلمه زمین به عربی

زمین را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ثمین
زمین یا محدوده ی کشاورزی هر فرد
مهرسا
Earth
احسان خدادادی
زم یعنی سرد شده. ب این دلیل گذاشتن زمین چون زمین اول اتیش میگیره و بعد سرد میشه که اسمشو میزارن زمین یعنی سرد شده
حسنا
واژهٔ �زم� در زبان های اوستایی و پهلوی به معنی زمستان و سردی است. واژهٔ زمین (گاه به صورت مخفف �زمی�) از همین زم ساخته شده است با پسوند �ین�، چراکه جوهر زمین سرد انگاشته می شده، و زمیک پهلوی (به معنی زمین) نیز از همان ریشه است، که در اوستایی به صورت �زم� آمده است.
حسنا
زمین
یکی از کرات منظومه شمسی که مدار گردش آن بدور خورشید پس از عطارد و زهره میباشد. زمین محل زندگی انسانها و حیوانات دیگر و گیاهان مختلف میباشد زمین در هر ۲۴ ساعت یک بار بدور خود و در سال ( ۳۶۵ روز ) یک بار بدور خورشید میچرخد . اولی را حرکت وضعی و دومی را حرکت انتقالی گویند
Ma
Earth
رضا
زم یعنی کم و اندک...زمین ای جایی و مکانی ک گیاه اندک روییده میشودچونکه باستانیان کوچنده بوده اندو گیاهخوار...زمستان ای فصلی ک گیاه کم روییده میشود...
علی باقری
در زمین آمدن چیزی : بی اعتبار و پست شدن آن
هرکه در ملک خود چنین آید
ملک ازو زود بر زمین آید
(هفت پیکر نظامی، تصحیح دکتر ثروتیان، ۱۳۸۷ ، ص 577)
باران
زمینی که روش راه میریم
علی باقری
زمین :
دکتر کزازی در مورد واژه ی زمین می نویسد : (( زمین در پهلوی زمیگzamīg ، در پارسی در ریخت زمی نیز به کار می‌رود زمین یا زمیگ می تواند بود که از زم به معنی سرما بر آمده باشد و یادمانی دیرپای باشد از سرمای ایرانویچ تخمه های آریایی را به کوچ از این سرزمین برانگیخت. ))
((چو دریا و چون کوه و چون دشت و راغ
زمین شد به کردار روشن چراغ))
استاد می گوید :با پدید آمدن آسمانها و جنبیدن آنها، پدیده های گیتی چون :دریا و کوه و دشت و راغ در وجود آمدند و زمین از فروغ و روشنی همانند چراغی تابان شد.
(نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 192 )

نادر
زمین یکی از کرات منظومه شمسی و احتمالاً کلمه زمین نشانه جنس آن باشد مانند: زرین و مسین
زم به معنی آب نیز می باشد ؛ زمزم نام آبی است فراوان و گوارا که به آهستگی از زمین می جوشد. زم به معنی آهسته نیز می باشد زمزم و زمزمه به معنی آهسته آهسته سخن گفتن است .احتمالاً چون کره زمین تنها کره ای است که آب در آن وجود دارد و بیشتر قسمتهای آن را پوشانده است، به نام زمین یعنی از جنس آب نامیده شده است. احتمالاً پس از شکل گیری کره زمین، آب بر سطح آن نبوده و هرچه بوده در داخل آن بوده است و این آب آهسته آهسته روی آن را فرا گرفته است ؛ احتمالاً ابتدا سطح زمین صافتر بوده و ناهمواریها به این شکل وجود نداشته و آب در همه سطح آن پخش بوده است و سپس با پیدایش کوهها و بلندیها، قسمتهایی از زمین از آب بیرون آمده، به خشکی تبدیل شده و در قسمتهای پست تر آب بیشتری جمع شده است.
به قسمتی از زمین نیز که کاربری خاصی دارد، زمین گفته می شود. مانند: زمین بازی زمین مزروعی، زمین مسکونی، زمین تجاری
گاهاً زمین بعنوان کلمه ای در مقابل آسمان بکار میرود که در پایین و در زیر پا قرار دارد. در این معنا زمین بعنوان چیزی پست و مترادف کلمه دنیا و دَنی شمرده می شود.
به زمین در زبان ترکی، یئر فته می شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• زمین فروشی   • کره زمین از فضا   • کره زمین نقشه   • کره زمین چیست   • کره زمین زنده   • محیط کره زمین   • لایه های کره زمین   • چرخش زمین به دور خورشید   • معنی زمین   • مفهوم زمین   • تعریف زمین   • معرفی زمین   • زمین یعنی چی   • زمین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زمین

کلمه : زمین
اشتباه تایپی : cldk
آوا : zamin
نقش : اسم
عکس زمین : در گوگل

آیا معنی زمین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )