برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1464 100 1

رنگ

/rang/

مترادف رنگ: صبغه، فام، گون، لون، حیله، مکر، طرح، نقش، نقشه

معنی رنگ در لغت نامه دهخدا

رنگ. [ رَ ] (اِ) لون. (برهان قاطع). اثر نور که بر ظاهر اجسام نمایشهای مختلف می دهد، بعربی لون گویند. (فرهنگ نظام ). لون یعنی اثر مخصوصی که در چشم از انعکاس اشعه ٔ نور در روی اجسام پدید آید. (ناظم الاطباء). آرنگ. گون. گونه. (برهان قاطع). صِبْغ. (مهذب الاسماء). صِباغ. صِبْغة. (از منتهی الارب ). فام. (آنندراج ) (برهان قاطع). دیز. آزَرْد. (برهان قاطع).
رنگ از نظر فیزیکی : اثری است که در روی چشم از انوار منعکس بوسیله ٔ اجسام احساس می شود.
رنگ اجسام : بغیر از منابع نور، رنگ هر جسم بستگی به نوری دارد که آن جسم منعکس میکند و یا از خود عبور می دهد. مثلاً اگر نور سفید به یک برگ گل سرخ بتابد این برگ تمام رنگها بجز رنگ قرمز را جذب می کند و فقط رنگ قرمز را منعکس می سازد و از همین سبب قرمز بنظر می آید وهمچنین سبزی برگ درختان و غیره... رنگهای اصلی که به وسیله ٔ منشور ظاهر می گردد هفت رنگ است : قرمز، نارنجی ، زرد، سبز، آبی ، نیلی ، بنفش. نیوتن دانشمند معروف قرن هیجدهم نخستین بار حدس زد که باید نور سفید مجموعه ٔ این رنگها باشد و این امر را بوسیله ٔ گردش صفحه ٔ معروف خودش آزمود و ثابت کرد مجموعه ٔ این رنگها باهم اثر نور سفید بر چشم می گذارند، زیرا تأثیر هر رنگ در حدود یک بیستم ثانیه بر چشم باقی می ماند، به عبارت دیگر اگر سرعت صفحه ٔ نیوتن مثلاً 20 دور در ثانیه باشد هر دور آن یک بیستم ثانیه بطول می انجامد. و در این مدت باید تمام رنگهای طیف یک بار از جلو چشم عبور کند و هنوز تأثیر رنگ اول برطرف نشده رنگ دیگر می رسد، در نتیجه چشم ترکیبی از رنگها را احساس می کند. در بین رنگهای اولیه ٔ طیف نور سفید، سه رنگ وجود دارد که از ترکیب آنها به نسبتهای مناسب نه تنها رنگ سفید بلکه تمام رنگهای طیف را می توان بدست آورد و آنهاعبارتند از: سرخ ، بنفش مایل به آبی ، سبز که برنگهای اصلی موسومند. نیوتن عقیده داشت که رنگهای دیگر تجزیه نمی گردند. لیکن بموجب نظریه ٔ موجی نور، رنگهای مختلف نورهایی هستند که طول موجشان با هم اختلاف دارند،مثلاً طول موج نور قرمز تیره در حدود 0/8 میکرون و نور بنفش 0/4 میکرون است و سایر رنگهای طیف دارای ط ...

معنی رنگ به فارسی

رنگ
( اسم ) گوسفند و بز کوهی .
آهنگ مخصوص رقص آهنگی که بتوان با آن رقصید
[colour/ color] [شیمی، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ] جنبه ای از ادراک بصری که سه بُعد فام و خلوص و روشنی را در بر می گیرد
[ گویش مازنی ] /rang/ شکل و قیافه – ریخت – سیما
کنایه از طرز و روش و سیرت جوانمردان باشد
رنگی سفید مایل بزردی مثل آفتاب
رنگی که زردیش کم و قدری مایل به سرخی بود رنگ شکری
آمیختن رنگهای گوناگون بهم حیله کردن
( صفت ) ۱ - رنگ آمیخته . ۲ - نقش شده .
[tint] [شیمی، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ] رنگ حاصل از اختلاط رنگ دانه یا پوش رنگ سفید با رنگ دانه ها یا پوش رنگ های غیرسفید؛ رنگ به دست آمده روشن تر و ناخالص تر از رنگ اولیه است متـ . سفیدآمیخت
۱ - اختلاط رنگها . ۲ - نقاشی .
[staining] [علوم پایۀ پزشکی، علوم تشریحی] به کار بردن مواد رنگی در بررسی بافت
[tinting] [شیمی، مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ] آمیختن مواد رنگی با پوش رنگ برای انطباق نهایی رنگ پوش رنگ با رنگ مورد نظر
[acid-fast stain] [زیست شناسی-میکرب شناسی] نوعی رنگ آمیزی افتراقی برای شناسایی اندامگان های اسیدپای که به روش های مختلف انجام پذیر است
[Gram stain] [زیست شناسی-میکرب شناسی] نوعی رنگ آمیزی در باکتری شناسی که براساس آن دسته ای از باکتری ها به رنگ قرمز (گِرَم من ...

معنی رنگ در فرهنگ معین

رنگ
برآمیختن ( ~. بَ. تَ) (مص ل .) فتنه کردن .
( ~.) (اِ.) ۱ - شُتر قوی که برای بچه زادن نگه می دارند. ۲ - بز کوهی .
( ~.) [ په . ] (اِ.) ۱ - ماده ای که از معدن یا گیاه یا با عمل شیمیایی به صورت پودر یا مایع تهیه کنند و برای نقاشی به کار برند. ۲ - صورت ظاهر هر چیزی که دیده شود مانند: سفیدی و سبزی و سرخی و غیره .
(رَ) (اِ.) از ادات تشبیه که معنای مثل و مانند می دهد: گلرنگ .
(رِ) (اِ.) آهنگ ضربی و نشاط آور.
( ~.) (اِ.) ۱ - رنج ، محنت . ۲ - عیب . ۳ - حیله ، مکر. ۴ - سود، بهره .
( ~.)(ص فا.) ۱ - نقاش . ۲ - حیله گر، مکار.
( ~. وَ) (ص مر.) فریبنده ، حیله گر.
( ~. وَ یا وُ دَ)(مص ل .) ۱ - خجل شدن . ۲ - خشمگین شدن .
( ~. تَ)(مص ل .) بی رنگ شدن .
( . ب ِ .~)(ص مر.) رنگارنگ .
( ~.پَ دِ) (ص مف .) کمرنگ شده .
( ~. ~) (ص مر.) رنگارنگ ، جورواجور.
( ~. شُ دَ) (مص ل .) (عا.) فریب خوردن .
( ~. ~.) (ص مر.) (عا.) رنگا - رنگ .
( ~. کَ دَ) (مص م .) (عا.) فریب دادن ، گول زدن .
(رَ) (اِمر.) ۱ - رنگ های فشرده یا خمیری شکل که در نقاشی مورد استفاده قرار می گیرد. ۲ - تابلویی که با آب رنگ نقاشی شده باشد. ۳ - ک ...

معنی رنگ در فرهنگ فارسی عمید

رنگ
۱. نمود اشیا بر اثر بازتاب نور از آن ها.
۲. ماده ای تهیه شده از مواد معدنی، گیاهی، یا روغنی که برای رنگ آمیزی یا نقاشی به کار می رود.
۳. [مجاز] رواج، رونق: به خان اندر آی ار جهان تنگ شد / همه کار بی برگ و بی رنگ شد (فردوسی: ۶/۴۳۱).
۴. [مجاز] مکر، حیله، فریب، فسون: آمد آن ماه دوهفته با قبای هفت رنگ / زلف پربند و شکنج و چشم پرنیرنگ و «رنگ» (معزی: ۳۸۹).
۵. [قدیمی] سود، بهره.
* رنگ باختن: (مصدر لازم) [مجاز]
۱. از دست دادن رنگ چهره از ترس یا علت دیگر.
۲. کم رنگ شدن.
* رنگ به رنگ:
۱. رنگارنگ.
۲. گوناگون، جوراجور.
* رنگ رنگ:
۱. رنگ به رنگ، رنگارنگ.
۲. گوناگون: هم از آشتی راندم و هم ز جنگ / سخن گفتم از هر یکی رنگ رنگ (فردوسی: ۳/۲۲۴).
* رنگ روغن:
۱. رنگی که با روغن مخلوط کنند و به کار ببرند.
۲. تصویری که با رنگ آمیخته به روغن کشیده شده باشد.
* رنگ وبو: ‹رنگ وبوی› [مجاز]
۱. زیبایی و خوش بویی: رنگ و بوی گل.
۲. رونق و رواج.
۳. [قدیمی] جمال و جلال، فروشکوه: ای گل تو نیز خاطر بلبل نگاه دار / کآنجا که رنگ وبوی بود گفتگو بُوَد (حافظ: لغت نامه: رنگ وبوی).
* رنگ ورو: ‹رنگ وروی، رنگ رو› [عامیانه، مجاز]
۱. رنگ و ظاهر چیزی.
۲. زیبایی و درخشندگی.
* رنگ وروغن: = * رنگ روغن
* رنگ ووارنگ: ‹رنگ وارنگ›
۱. رنگارنگ، رنگ به رنگ، رنگ دررنگ، به رنگ های مختلف.
۲. گوناگون.
جامۀ ژنده و رنگین که درویشان بر تن می کردند، جبۀ درویشان به رنگ کبود یا دوخته شده از تکه های رنگارنگ، خرقه: از آن پوشی تو رنگ ای از خدا دور / که تا گویندت این مرد خدایی ست (اثیرالدین اخسیکتی: مجمع الفرس: رنگ).
شتر قوی که برای جفت گیری نگه می دارند: کاروانی بی سرا کم داد جمله بارکش / کاروانی دیگرم بخشید بختی جمله رنگ (فرخی: ۴۵۳).
بز کوهی: شیر بینم شده متابع رنگ / باز بینم شده مسخر خاد (مسعودسعد: ۱۱۰)، رنگیم و با پلنگ اجل کارزار ما / آخر چه کارزار کند با پلنگ رنگ (سوزنی: ۲۳۲).
پرتو آفتاب و ماه.
از فرم های موسیقی با آهنگ طرب انگیز که با آن بتوان رقصید.
۱. کسی که رنگ ها را به هم مخلوط کند، نقاش: ...

رنگ در دانشنامه اسلامی

رنگ
رنگ مادّه رنگی و جامد آمیخته با روغن است. از آن به مناسبت در بابهای طهارت، صلات، حج، طلاق و دیات سخن گفته اند.
رنگ نمودی از اشیا، حاصل بازتاب نور تابیده شده بر سطح آنها یا گسیل شده از سطح آنها؛ مادّه رنگی و جامد آمیخته با روغن و مانند آن برای رنگ آمیزی اشیاء استفاده می شود.
احکام رنگ در طهارت
تغّیر رنگ آب کثیر به سبب ملاقات با نجاست موجب نجس شدن آن است. در تطهیر اشیای نجس، زدوده شدن رنگ عین نجس لازم نیست. بنابر این، بعد از زوال اجزای عین نجس با شستن، اگر رنگ آن، مانند قرمزی خون باقی بماند، ضرری به تطهیر نمی رساند. اگر لباس رنگی نجس شده را در آب کثیر فرو برند و آب پیش از آنکه بر اثر رنگ لباس مضاف شود به همه قسمتهای آن برسد، پاک می گردد، هرچند در موقع فشار دادن، آب رنگین از آن بیرون آید. خون حیض غالباً تیره و خون استحاضه غالباً زرد رنگ است. کفن کردن میت با پارچه سفید، مستحب است و با پارچه سیاه، بلکه هر رنگی جز سفید بنابر قول منسوب به مشهور کراهت دارد؛ چنان که نوشتن روی کفن با رنگ مشکی و نیز تزیین تابوت با پارچه های زرد و سرخ مکروه است. مستحب است میت علاوه بر پارچه سرتاسری، در پارچه ای دیگر از برد یمانی سرخ رنگ کفن شود. رنگ روی پوست در صورتی که جرم نداشته باشد، حائل به شمار نمی رود و وضو و غسل صحیح است.
احکام رنگ در صلات
در صحت نماز با لباس رنگ آمیزی شده با رنگ غصبی اختلاف است. مستحب است لباس نماز گزار سفید باشد. نماز گزاردن با لباس مشکی جز کفش، عمامه و عبا کراهت دارد. بنابر تصریح برخی در لباس رنگ آمیزی شده با رنگ زعفرانی، زرد و سرخ نیز مکروه است. بسیاری، حکم یاد شده را به مردان اختصاص داده اند. برخی زن را نیز مشمول آن دانسته اند.
احکام رنگ در حج
...
وجود رنگ های مختلف در طبیعت و محیط زندگی انسان دارای تأثیرات زیادی در فرد و زندگی فردی و حتی اجتماعی می باشد و در قرآن کریم و روایات اهل بیت نیز به این قضیه توجه شده است.
طبق تحقیقات جامعه شناسی، رنگ ها، نه تنها افراد را تحت تاثیر خود قرار می دهند بلکه منجر به پیشرفت و یا رکود یک جامعه نیز می شوند. با عدم جای گزینی ص ...


رنگ در دانشنامه ویکی پدیا

رنگ
رَنگ عدم برابری شدت نور دریافتی در سه نوع سلول دریافت کننده نور رنگی قرمز، سبز و آبی در چشم باعث به وجود آمدن مفهوم رنگ در مغز می شود. اگر یک یا چند ناحیه از طول موجهای نور مرئی توسط ماده جذب یا عبور داده شود ماده رنگی خوانده می شود.
نقاط قوت: این رنگ ها القاءکننده گرمی و راحتی هستند.
نقاط ضعف: رنگ های گرم زیادی در تصویر باعث تضعیف برجستگی که باید در تصویر وجود داشته باشد می شود.
رنگ به هر مایع، شبهه مایع یا هر ترکیب صمغ مانندی که موقع اعمال شدن، لایه نازکی را جهت پوشاندن جسمی جامد ایجاد کند، گویند.
از رنگ برای محافظت از خوردگی، نگهداری، دکوراسیون یا جهت اضافه کردن هرگونه قابلیت بر روی یک سطح که توسط رنگدانه پوشانده می گردد، استفاده می شود. مثال هایی از محافظت عبارتند از: پوشاندن سطح فلزات برای کند کردن خوردگی، یا رنگ کردن خانه جهت محافظت از آن در برابر عناصر خارجی (آب، خاک و…).
مثالی از دکوراسیون داخلی، رنگ کردن اتاقی برای آماده سازی آن، جهت جشن می باشد. استفاده های دیگری که از رنگ می شود، شامل برگرداندن رنگی خاص از روی سطح یا استفاده بر روی سطوح علیه حرارت یا موازات با استفادهٔ حرارتی از آن سطح در کاربردهای مختلف است. مثال کاربردی دیگری در این زمینه، برای تشخیص دادن علایم صنعتی یا هشدارها، یا علامت گذاری لوله ها در صنعت یا در زمینهٔ کاربردهای نظامی می باشد. رنگ را برای هر جسمی می توان استفاده کرد، برای مثال در هنر، پوشش های صنعتی، علایم جاده ای یا در لنگرگاه ها جهت جلوگیری از خوردگی توسط آبها.
عکس رنگ
رنگ نام هریک از بخش های طیف نور مرئی است.
رنگ مایع یا خمیری است که در نقاشی و رنگ زدن به اشیا به کار می رود.
رنگ صوتی
رنگ (موسیقی)
شاخص رنگ
رنگ های بنیادین
رنگدانه
تئوری رنگ
رنگ، طنین یا تِمبِر (به انگلیسی: timbre، به ایتالیایی: timbro) در موسیقی، عبا ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

رنگ در دانشنامه آزاد پارسی

رِنْگ
نام یکی از فرم های موزون موسیقی ایران. رنگ از فرم های موسیقی ایران، اغلب بی کلام، در وزن۸/۶ و مخصوص رقص است. برخلاف چهارمضراب که دارای پایه (فیگور ریتمیک) است، رنگ پایه ندارد. اغلب در اجرا پس از تصنیف و ترانه و در انتهای کار برای ایجاد وجد و نشاط، رِنگ می نوازند. هرچند که رِنگ اصولاً بی کلام است، ولی روی برخی رنگ ها، شاعران کلام طنز یا انتقادی یا حتی اجتماعی و عاشقانه سروده اند؛ مانند رِنگِ ناز اثر وزیری یا رِنگ ماهور از نی داود که بعدها به مرغ سحر با کلام ملک الشعرا بهار معروف شد، همچنین ترانه یار مبارک باد در چهارگاه که نوعی رنگ محسوب می شود. در ردیف موسیقی کنونی ایران رنگ های چندی وجود دارد، مانند رِنگ اصول در شور، رنگ حربی در ماهور، رنگ نستاری در نوا، رنگ دلگشا در سه گاه، رنگ فرح در همایون، رنگ شهرآشوب در شور و چهارگاه و رنگ یکچوبه و شَلَخو در ماهور.

ارتباط محتوایی با رنگ

رنگ در جدول کلمات

رنگ
فام, لون
رنگ آبی سیر
نیلی
رنگ آخر
مشکی
رنگ آرامش
ابی
رنگ آسمان
نیلی, ابی
رنگ آسمان و دریا
ابی
رنگ آمیزی شده
منقش
رنگ احتیاط
زرد
رنگ استقلال
ابی
رنگ استقلالی
ابی

معنی رنگ به انگلیسی

indigo (اسم)
نیل ، رنگ ، وسمه ، نیل پر طاوس
tune (اسم)
اواز ، اهنگ ، رنگ ، نغمه ، لحن ، خنیا ، اهنگ صدا ، نوا ، لحن تلفظ
grain (اسم)
ذره ، جو ، خرده ، شاخه ، حالت ، دانه ، حبوبات ، حبه ، حب ، غله ، چنگال ، رنگ ، رگه ، مشرب ، دان ، تفاله حبوبات ، یک گندم معادل 0/0648 گرم
hue (اسم)
نما ، صورت ، هیئت ، فریاد ، رنگ ، چرده ، شکل ، تصویر
paint (اسم)
رنگ ، راز ، رنگ نقاشی ، سرخاب
color (اسم)
رنگ ، فام ، بشره
dye (اسم)
رنگ ، رنگ زنی
tint (اسم)
سیری ، رنگ ، ته رنگ ، رنگ مختصر ، سایهءرنگ
pigmentation (اسم)
رنگ ، رنگی شدن ، تجمع رنگدانه ها در بافتها
complexion (اسم)
رنگ ، بشره ، رنگ چهره ، رنگ زدن ، چرده
tincture (اسم)
رنگ ، خیسانده ، تنتور ، طعم جزیی ، اثر جزیی ، رنگ جزیی ، ته رنگ
tinct (اسم)
رنگی ، رنگ ، خیسانده ، دارای تهرنگ ، اثر یا رنگ جزیی
speckle (اسم)
نقطه ، قسم ، خال ، نوع ، رنگ ، لکه کوچک

معنی کلمه رنگ به عربی

رنگ
حبوب , رقطة , شکل , صبغ , صبغة , طبيعة , طلاء , لون
رخام
حجر ثمين
ارجوان , بنفسجي
تلوين
بنفسجي
بنفسجي
تناسق الانغام
بشع , فظيع , وتد
وتد
لطخة
شاي
طبيعة
شاحب
مفرقعات
معدن الکروم
ذرة صفراء
تغيير اللون
وتد
رنگ رفت ...

رنگ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سبحان
رَنگ بازتابی از نور است که به شکل های متفاوتی در می آید و این بازتاب مجموعهٔ وسیعی را شامل می شود.
اگر یک ناحیه باریک از طول موج های نور مرئی توسط ماده جذب شود رنگ بوجود می آید.
نور سفید از طیف کاملی از رنگ ها تشکیل یافته است. اگر یک ناحیه باریک از طول موج های نور سفید توسط ماده جذب شود بقیه طول موج ها از ماده عبور کرده و چشم انسان طول موج های ترکیبی که از ماده عبور کرده را می بیند.
رنگ به هر مایع، شبهه مایع یا هر ترکیب صمغ مانندی که موقع اعمال شدن، لایه نازکی را جهت پوشاندن جسمی جامد ایجاد کند، گویند.
محتویات [نهفتن]
۱ دید کلی
۲ تاریخچه
۳ ترکیبات
۴ دمای رنگ
۵ انواع رنگ ها
۵.۱ رنگ های گرم
۵.۲ رنگ های سرد
۶ گام رنگ ها
۷ جستارهای وابسته
۸ پیوند به بیرون
۹ منابع
دید کلی [ویرایش]
از رنگ برای محافظت، نگهداری، دکوراسیون یا جهت اضافه کردن هرگونه قابلیت بر روی یک سطح که توسط رنگدانه پوشانده می گردد، استفاده می شود.مثال هایی از محافظت عبارتند از: پوشاندن سطح فلزات برای کند کردن خوردگی، یا رنگ کردن خانه جهت محافظت ۱ از آن در برابر عناصر خارجی(آب، خاک و...).
مثالی از دکوراسیون، رنگ کردن اتاقی برای آماده سازی آن جهت جشن می باشد.استفاده های دیگری که از رنگ می شود، شامل برگرداندن رنگی خاص از روی سطح و یا استفاده بر روی سطوح بر علیه حرارت یا موازات با استفادهٔ حرارتی از آن سطح در کاربردهای مختلف است. مثال کاربردی دیگری در این زمینه، برای تشخیص دادن علامات صنعتی یا هشدارها، یا علامت گذاری لوله ها در صنعت یا در زمینهٔ کاربردهای نظامی می باشد. رنگ را برای هر جسمی می توان استفاده کرد، برای مثال در هنر، پوششهای صنعتی، علامات جاده ای یا در لنگرگاه ها جهت جلوگیری از خوردگی توسط آبها. رنگ یک محصول نیمه تمام شده است، بدین معنی که بعد از استفاده توسط کاربر است که به مرحله پایانی خود می رسد. از رنگ همچنین همراه با مخلوط کردن لعاب، برای پوششهای پیشرفته و صیقلی سازی سطوح نیز می توان استفاده کرد.
تاریخچه [ویرایش]
نقاشی های پیدا شده در غارها که توسط رنگهای بدست آمده از اُخرا، و اکسیدهای هماتیت و مگنتیت کشیده شده اند به ۴۰۰۰۰ سال قبل و به دوران انسانهای هموساپینس باز می گردد. نقاشی های کهن در درنادای مصر که برای سالیان متمادی بدون حفاظ و در معرض هوا بوده است، یک پدیده درخشان اثر برلینسی می باشد که هنوز هم به همان روشنی ۲۰۰۰ سال قبل است.مصری ها رنگهایشان را با ماده ای صمغ مانند، ترکیب می کردند و هر یک را به صورت جداگانه بر روی سطح اعمال می کردند بدون اینکه ذره ای با هم مخلوط گردند.آنها از ۶ رنگ استفاده می کردند: سفید، سیاه، قرمز، آبی، زرد و سبز. مابقی بحث راجع به تاریخ رنگ، از حوصله این مقاله خارج است.
ترکیبات [ویرایش]
رنگدانه:دانه های جامد ریزی هستند که در رنگ جهت توزیع رنگ، زبری، غلظت رنگ و... با یکدیگر متحد می گردند.ولی بعضی از رنگها یه جای ترکیبات معمول رنگدانه، از رنگ های دانه ای میکرونیزه استفاده می کنند. رنگدانه ها به دو دسته طبیعی و شیمیایی تقسیم بندی می گردند.رنگدانه های طبیعی شامل خاک رس، کلسیم کربنات، سیلیکا، تالک و میکا می باشد.رنگدانه های شیمیایی حاوی مولکولهای مهندسی یعنی خاک رس تکلیس شده، رسوب های شیمیایی کلسیم کربنات و سیلیکاهای مصنوعی می باشد. رنگدانه های مخفی، در کدر سازی رنگ و محافظت از لایه رنگ از اشعه ماورابنفش به کار می آید.انواع رنگدانه های مخفی از این قرار است:تیتانیوم دی اکسید، فتالوی آبی، و اکسید آهن قرمز. پرکننده ها نوعی مخصوص از رنگدانه ها هستند که برای حجم دادن به لایه رنگ، پشتیبانی از ساختار رنگ و حجم دادن به خود رنگ، مورد مصرف قرار می گیرند. پر کننده ها معمولاً حاوی مواد بی اثر ارزان قیمتی مانند آرد کوهی، تالک، آهک، باریت، خاک رس و....می باشند. بعضی از رنگدانه ها سمی می باشند مانند سرب که در رنگ های سربی به کار رفته است.
صنعت رنگسازی، شروع به جایگزینی رنگدانه های سرب با رنگدانه های کم خطر تر تیتانیوم دی اکسید، از سال ۱۹۷۸ نموده است.تیتانیوم دی اکسیدی که امروزه در رنگسازی استفاده می گردد، به دلایل مختلفی توسط سیلیکن یا آلومینیوم اکسید پوشانده می گردد.
چسب یا ناقل:چسب معمولاً به ناقلی اطلاق می گردد که ترکیب شکل دهنده اصلی فیلم(لایه نازک رنگ) می باشد.تنها ماده ای که حتماً باید در رنگ حاضر باشد، همین ماده است.حضور سایر ترکیبات در رنگ، اختیاری است. چسب ها حاوی زرین های طبیعی یا شیمیایی اند مانند اکریلیک، پلی اورتان، پلی استر، ررزین های ملامین، اپوکسی ها و روغن ها. رنگ لاتکس، محلولی کلوئیدی بر پایه آب است که از ذرات پلیمری میکرونیزه تشکیل شده است.معنی کلمه لاتکس، یعنی حلّال در آب.
این روزها که بحث حفاظت از محیط زیست نیز مطرح است، شرکتهای تولید کننده رنگ، از استفاده از مواد آلی فّرار در تولیداتشان، محدود شده اند.دلیل این امر، که توسط سازمان محیط زیست اعلام گشته است، صدمه زدن احتمالی بعضی از این ترکیبات به لایه ازون و در نتیجه، افزایش میزان پرتو فرابنفش می باشد.حلال هایی که در مرحله اول از رنگ تبخیر می گردد، باعث تخریب لایه ازون می گردد. بحث حلال ها در رنگ، جداگانه مطرح می گردد: حلال ها:هدف اصلی از استفاده از حلالها، تنظیم کردن رقّت و فرارّیت و وسیکوزیته رنگ است.حلال، فّرار است و در فیلم(لایه نازک رنگ) باقی نمی ماند.حلال، همچنین نرخ جریان تابع لزجت و کاربرد سایر ترکیبات و نیز پایداری رنگ را در حالت سیال، کنترل می کند.
آب، بهترین نوع حلال برای رنگ های آب-محور می باشد.رنگهای حلال-محور، که گاهی نیز رنگ های روغنی نامیده می شوند، می توانند تعداد کثیری از حلال ها را در خود جای دهند که شامل ترکیبات آروماتیک، آلیفاتیک، الکلها وکتونها و رزین های سبک رقیق کننده خواهند بود.چنین حلالهایی در مواقعی ...
محمد
رنگ و روي ديني،زشت روبي
جمشید وحدتیان
رنگ ،رده ،
علی دوستی نوگورانی
فام
علی باقری
رنگ : حیله و مکر،
تُنبُل : مکر و حیله ،تلبیس و جادو
آن پریزاده را به تنبل و رنگ
آوریدند با نوازش چنگ
(هفت پیکر نظامی، تصحیح دکتر ثروتیان، ۱۳۸۷ ، ص 579)
علی باقری
رنگ : تحریف زنگ یا زنگار سیاهی که در اثر گذر زمان برروی آهن بوجود می آمد .
حمیدرضا دادگر_فریمان
فام، گون، لون، حیله، مکر، طرح، نقش، نقشه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انواع رنگ   • رنگ های گرم   • معنی رنگ   • رنگ چیست   • رنگ ساختمانی   • رنگ صنعتی   • رنگ در جدول   • تک رنگ   • مفهوم رنگ   • تعریف رنگ   • معرفی رنگ   • رنگ یعنی چی   • رنگ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی رنگ
کلمه : رنگ
اشتباه تایپی : vk'
آوا : rang
نقش : اسم
عکس رنگ : در گوگل

آیا معنی رنگ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران