برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1537 100 1
شبکه مترجمین ایران

hurt

/ˈhɜːrt/ /hɜːt/

معنی: صدمه، زیان، ضرر، اسیب، ازار، خسارت وارد کردن، اسیب زدن، تیر کشیدن، ازردن، اذیت کردن، خسارت زدن، خسارت رساندن، خسارت وارد اوردن، جریحه دار کردن، بدرد آوردن، ازار رساندن
معانی دیگر: آسیب رساندن، صدمه زدن، گزند رساندن، آسیب بدنی رساندن، زخمی کردن، مصدوم کردن، افگار کردن، فکار کردن، خستن، خستیدن، گزاییدن، آسیب روانی رساندن، آزردن، (قلب کسی را) جریحه دار کردن، رنج دادن، درد آمدن، درد کردن، فکار شدن، آزارش، گزایش، چشم زخم، آزردگی، لطمه، کوفتگی، جور، ستم، آسیب دیده، معیوب، صدمه خورده، لطمه خورده، اشکال ایجاد کردن، موجب دشواری شدن، اسیب زدن به

بررسی کلمه hurt

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: hurts, hurting, hurt
(1) تعریف: to cause physical damage, pain, or impairment to.
مترادف: damage, injure, wound
متضاد: restore
مشابه: agonize, bruise, harm, impair, kill, pain, spite

- I hurt my arm when I fell.
[ترجمه Farimah] من به بازوی خود آسیب زدم وقتی افتادم
|
[ترجمه امیررضا] بازویم صدمه دید وقتی افتادم
|
[ترجمه حسین] وقتی افتادم بازویم آسیب دید
|
[ترجمه سجاد مصلحی] وقتی افتادم دستم صدمه دید.|
...

واژه hurt در جمله های نمونه

1. hurt someone's feelings
احساسات کسی را جریحه‌دار کردن

2. divorce hurt her reputation
طلاق به حیثیت او گزند وارد آورد.

3. his hurt was not serious
زخم او وخیم نبود.

4. she hurt her little knee!
حیوانکی زانویش صدمه دید!

5. the hurt boxer had to retire from the contest
مشت‌باز مصدوم مجبور شد از مسابقه کنار برود.

6. to hurt somebody's feelings
احساسات کسی را جریحه‌دار کردن

7. unemployment hurt the president's image
بیکاری به محبوبیت رییس‌جمهور آسیب رساند.

8. continual bombings hurt germany's industries
بمباران‌های متمادی به صنایع آلمان آسیب رساند.

9. he got hurt during the first half
او در نیمه‌ی اول (مسابقه) مصدوم شد.

10. he was hurt by the snubs of other teachers
بی اعتنایی سایر معلم‌ها او را آزار می‌داد.

11. he was hurt by the upset of the stool upon which he stood
واژگونی چارپایه‌ای که‌روی آن ایستاده بود موجب آسیب دیدن او شد.

12. his behavior hurt me deeply
رفتار او مرا عمیقا آزرده کرد.

13. m ...

مترادف hurt

صدمه (اسم)
indemnity , hurt , shock , harm , maim , concussion , injury , disservice , displeasure , scathe
زیان (اسم)
loss , evil , forfeiture , hurt , damage , ill , harm , wash out , drawback , disadvantage , disservice , detriment , incommodity , forfeit , scathe
ضرر (اسم)
loss , evil , forfeiture , hurt , damage , harm , prejudice , disadvantage , injury , detriment , wound
اسیب (اسم)
hurt , damage , mar , inconvenience , harm , strain , lesion , injury , trauma , teen , tort
ازار (اسم)
hurt , annoyance , trouble , persecution , torment , excruciation , harassment , nuisance , vexation , trade , hindrance , disservice
خسارت وارد کردن (فعل)
blemish , hurt , spoil , damage , harm
اسیب زدن (فعل)
blemish , hurt , injure
تیر کشیدن (فعل)
ache , pain , hurt , prickle , twinge , smart
ازردن (فعل)
annoy , hurt , mortify , rile , afflict , fash , aggrieve , ail , vex , goad , prick , irk , irritate , harry , grate , harrow , gripe , nark , grit , lacerate , peeve , tar
اذیت کردن (فعل)
grind , annoy , hurt , pester , grieve , worry , offend , hock , harass , tease , badger , bedevil , chivvy , chive , indemnify , tousle , needle
خسارت زدن (فعل)
hurt , damage , harm , damnify
خسارت رساندن (فعل)
hurt , damage , harm
خسارت وارد اوردن (فعل)
hurt , damage , harm , damnify , endamage
جریحه دار کردن (فعل)
hurt , harrow , raw
بدرد آوردن (فعل)
hurt , sprain
ازار رساندن (فعل)
incommode , hurt , torture , molest , injure , plague

معنی عبارات مرتبط با hurt به فارسی

احساسات کسی را جریحه دار کردن

معنی کلمه hurt به انگلیسی

hurt
• injury, wound
• cause pain; injure, wound; be injured, be wounded; cause emotional distress; damage, harm
• injured, harmed; emotionally wounded; damaged
• if you hurt yourself or hurt a part of your body, you injure yourself.
• if you are hurt, you have been injured.
• if someone hurts you, they injure you or cause you pain.
• if a part of your body hurts, you feel pain there.
• you can say that something hurts someone or something when it has a bad effect on them.
• if someone hurts you, they upset you by saying or doing something rude or inconsiderate. verb here but can also be used as an adjective. e.g. ...a tone of hurt surprise.
• a feeling of hurt is a feeling that you have when you have been treated badly.
hurt him
• caused him pain; he felt pain, he ached
hurt his feelings
• caused him emotional pain
hurt his pride
• offended his dignity, lowered his feeling of self-worth
being hurt
• being injured, being wounded, being insulted, being offended
deeply hurt
• terribly offended
it won't hurt
• it will not be painful

hurt را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

shaghayegh
آسیب رساندن
سانیا
صدمه زدن
درد کردن
Sara
درد
Zahra
زیان رساندن
Rzgar
صدمه رساندن
مهدی
آسیب دیدن
Sunflower

اذیت شدن،
(روح- قلب‌) جریحه دار شدن،
آزار دیدن،
عذاب‌ کشیدن،
آسیب روانی دیدن،
آزرده خاطر شدن،

آسیب دیدن،
درد داشتن،
زخمی شدن،
صدمه دیدن،
مصدوم شدن،
- I am hurt!
- I'm hurting.

Mį�� ��ņh�
درد کردن
R.s
If you hurt someone,you make that person feel unhappy or angry
shiva_sisi‌
درد
rohamn
سر درد
میعاد
اصیب
Saghar
Verb:lf you hurt someone, you make that person feel unhappy or angry
فعل:وقتی تو به کسی آسیب می‌رسانی، تو او را ناراحت یا عصبانی کردی

معنی:
فعل:اسیب رساندن
اسم:اسیب
ebi
درد گرفتن
Mahla
زیان
سارا کاووسی
. My heart is broken. I don't have believe of anyone because someone hurt me very bad in past
قلبم شکسته است. دیگه به هیچکی اعتماد ندارم چون یکی در گذشته بدجور بهم آسیب زد.
سلطانی
خدشه دار کردن
خدشه وارد کردن
دلارا
احساس بد کردن
tinabailari
Liz fell and hurt herself quite badly
لیز افتاد و بدجوری به خودش آسیب زد🔖
Ivatsi
مترادف
Make well
حسین
First it hurts,then it changes you
الهه ایرانپاک
اگه noun باشه
مثلا در hurt feeling
به معنی حس آزردگی
گلبرگ
ضرر داشتن
ay
صدمه
زیان
ضرر
آسیب
Mahy
صدمه.اسیب
King-iliya
آسیب دیدن چیزی یا کسی،صدمه دیدن
اعظم
آسیب رساندن/ صدمه زدن
F
صدمه، زیان، ضرر، اسیب، ازار، خسارت وارد کردن، اسیب زدن، تیر کشیدن، ازردن، اذیت کردن، خسارت زدن، خسارت رساندن، خسارت وارد اوردن، جریحه دار کردن، بدرد آوردن، ازار رساندن
آسیب رساندن، صدمه زدن، گزند رساندن، آسیب بدنی رساندن، زخمی کردن، مصدوم کردن، افگار کردن، فکار کردن، خستن، خستیدن، گزاییدن، آسیب روانی رساندن، آزردن، (قلب کسی را) جریحه دار کردن، رنج دادن، درد آمدن، درد کردن، فکار شدن، آزارش، گزایش، چشم زخم، آزردگی، لطمه، کوفتگی، جور، ستم، آسیب دیده، معیوب، صدمه خورده، لطمه خورده، اشکال ایجاد کردن، موجب دشواری شدن، اسیب زدن به
Maysa
means :lf you hurt someone, you make that person feel unhappy or angry
متین
lf you hurt someone, you make that person feel
unhappy or angry
فرهاد تقی پور
دلشکسته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hurt

کلمه : hurt
املای فارسی : اراحت
اشتباه تایپی : اعقف
عکس hurt : در گوگل

آیا معنی hurt مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )