برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

سس

/ses/

مترادف سس: چاشنی، رب

برابر پارسی: مزمایه
سس تند
کچاب
نام تجاری نوعی سس فلفل تند
تاباسکو
نوعی سس تند
سالسا
نوعی سس سفید غلیظ
تارتار
نوعی سس غذا
سس سالسا
نوعی سس فلفل تند
کدیور
این عنوان مربوط به کالاها یا خدماتی است که در حال حاضر جزو اقلام دارایی موسسه می باشد و در آینده ضمن جریان عملیات موسسه به حساب هزینه منظور خواهد شد
پیش پرداخت
این عنوان مربوط به کالاهایی است که در حال حاضر جزو اقلام دارایی موسسه می باشد
پیش پرداختها
این موسسه مستقل به موجب قانون بانکی و پولی کشور در تاریخ 1339 به منظور حفظ ارزش پول تشکیل شد
بانک مرکزی یران
بخشی از یک موسسه که دریافت یا فرستادن نامه ها از طریق آن انجام می گیرد
دبیرخانه
به معنی تفاوت بین دارایی و بدهی و معرف وضع مالکیت یک موسسه است
ارزش ویژه
بی حال وسست
لس
پایتخت سویسس
برن
پرنسس
شاهزاده خانم, شاهدخت
تفحص و تجسس
کندوکاو
تنبلی | سستی
کاهلی
تنظیم و پیشنهاد اجرای طرح های مالی برای عملیات آینده موسسه بازرگانی
بودجه بندی
خدمتگزار یک موسسه مذهبی
خادم
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات به خارجیان مطلقاً•• است
ممنوع
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات به خارجیان مطلقاً••• است
ممنوع
در این کشور | سازمان نظارت بر بانک ها اخیرا به آنها اجازه تاسیس موسساتی برای انتشار اوراق بهادار با پشتوانه وام داده است
شیلی
دفتری که اثرات معاملات مالی یک موسسه تجاری را نشان می دهد
دفترکل
دفتری که اثرات معاملات مالی یک موسسه را نشان می دهد
دفترکل
رییس موسسه حمایت از سرمایه گذاری افغانستان
ذاخیلوار
سازمان و مؤسسه
بنگاه
سازمان و موسسه
بنگاه
سست پیمان
بیوفا
سست رأی
دمدمی
سست رای
رکاک
سست و بی بنیان
واهی
سست و بی حال
لس
سست و بی حس
لس
سست و بیعار
لش
سست و تنبل
لش
سست و شل
لس
سست و لرزان
شل
سست و نا استوار
لق
سست و ناتوان
فاتر
سست و ناتوان پنداشته شده
مستضعف
سست کننده
مخدر
سست | تنبل
لش
سستی
فترت
سستی و تنبلی
فترت
سستی و ضعف
فترت
سستی و سهل انگاری
اهمال
سندی است که دارنده آن در حقیقت در بخشی از مالکیت یک موسسه شریک می شود
سهام
سندی که دارنده آن در حقیقت در بخشی از مالکیت یک موسسه شریک می شود
سهام
شامل اقلامی است که مدت دوام آنها از نظر موسسه تقریبا دائمی و ثابت است و در جریان عملیات عادی موسسه به فروش نمی رسد
دارایی ثابت
شرکتی در شیلی که در سال 1939 تاسیس شد و وظیفه داشت موجبات رشد را یا از طریق تامین تسهیلات مالی درازمدت برای بخش خصوصی فراهم کند یا خود رسما به ایجاد موسسات صنعتی در بخش عمومی مبادرت ورزد
کورفو
ضعف | سستی
وهن
ضعف و سستی
وهن
عبارت از وجوه پرداختی بنگاه برای بازخرید اجناس نامرغوبی است که مشتریان پس می آوردند که البته این مبالغ از جمع فروش موسسه کسر می شود
برگشتی فروش
عبارت است از تنظیم و پیشنهاد اجرایی طرح های مالی برای عملیات آینده موسسه بازرگانی
بودجه بندی
عسس
شبگرد، پاسبان
عسس و پاسبان
شبگرد
حلما
سس
اشاره
و « شن » و در تفرش « سس » سس نام کلی است که در ایران به گونههای مختلف گیاهی پیچنده و انگلی گفته میشود. در اصفهان
نامند. در کتب طب Dodder و به انگلیسی Cuscute نامند. به فرانسوی بهطور کلی انواع آن را « زجمول » در بعضی مناطق آن را
آورده شده است. گیاهی است از « کشوت » و « کشوث » ،« آفیثیمون » ،« آفتیمون » سنتی انواع آن با نامهای
بیش از 80 گونه آن تا حال شناسایی شده که عموم آنها پیچنده و انگلی ، Cuscutaceae یا Convolvulaceae خانواده
میباشند و غالب آنها در ایران میرویند و آفت انگلی مهم گیاهان مختلف زراعی نظیر یونجه، عدس، ریحان، صغز، نعنا، کتان،
شبدر، آویشم و تعداد زیادی گیاهان دیگر هستند.
مشخصات کلی سسها
کوسکوتها یا سسها بهطور کلی گیاهانی هستند پیچنده، انگلی، بدون برگ و بدون کلروفیل با ساقههای نازک نخی. برگهای آنها
رشد نکرده و بهقدری ریز است که بدون برگ به نظر میرسند. از نظر بذری گیاهانی یکساله هستند ولی از نظر قطعاتی از ساقه
آنها که دارای آلت مکنده است و روی بدنه سایر گیاهان مستقر میشوند گیاهی چندساله محسوب میشود. به علاوه در خاک
تشکیل غدههایی میدهند که در بهار سال بعد مجددا منشاء رویش یک گیاه کوسکوت دیگر میشوند. بذر کوسکوت در اوایل
بهار جوانه زده و به کمک ماده ذخیرهای آلبومن که در خود دارند، موجب
معارف گیاهی، ج 6، ص: 393
رشد ریشه و گیاه میشوند که در خاک فرو رفته و در عین حال یک ساقه هوایی نیز از آن خارج میشود و رشد میکند و از همان
آغاز بیرون آمدن از خاک شروع به جستجو برای یافتن یک گیاه میزبان در نزدیکی خود میکند که به آن پیچنده و مکنده خود را
برای تغذیه و ادامه حیات در آن فرو کند. اگر در نزدیکی خود گیاه میزبان نیابد و تأخیری در استقرار آن روی دیگری بشود پس از
مدتی که ذخیره محدود آلبومن دانه تمام شد ناچار گیاه کوسکوت میخشکد و از بین میرود ولی اگر گیاه میزبان را در همان
اوایل رشد در نزدیکی خود پیدا کند بیدرنگ دور آن پیچیده و پس از فرو کردن مکنده در گیاه میزبان پس از مدت کوتاهی
ریشه و قسمت پایین ساقه آنکه وصل به ریشه است خشک شده و گیاه کوسکوت مستقلا روی گیاه میزبان مستقر و با استفاده از
شیره گیاهی گیاه میزبان به زندگی انگلی خود ادامه میدهد و بتدریج ساقههای نخی نازک خود را هرچه بیشتر دور گیاه میپیچد.
در اینجا نکته قابل ذکر این است که در عین حال که گونههای مختلف کوسکوت، گیاهان میزبان خاصی را طالب میباشند، مثلا
نیز مینامند Cuscute du thym بیشتر به گیاه آویشم 471 ] حمله میکند و به همین دلیل آن را Cuscuta minor گونه
Cuscuta که یک وایتهای از کوسکوت آویشم است، معمولا آفت مزارع یونجه و شبدر میباشد و یا Cuscuta trifolii و
که معمولا به کتان حمله میکند، ولی در عین حال همیشه گیاه میزبان و مورد علاقه هرگونهای از کوسکوت یک epilinum
گیاه خاص نمیباشد و با توسعه و گسترش در یک مزرعه به سایر گیاهان موجود در مزرعه نیز حمله میکند، به این ترتیب هر نوع
سس به چند نوع گیاه مختلف حمله میکند.
موضوع دیگر جالب توجه این است که بررسیهای شیمیایی نشان میدهد که ترکیبات شیمیایی کوسکوتها یا سسها حتی ترکیب
شیمیایی یک گونه سس بسته به اینکه روی چه گیاهی مستقر شده و از شیره گیاهی چه گیاهی تغذیه کرده باشد، متفاوت است.
[ که یک سس دارویی است وقتی روی گیاه صندل مستقر میشود از آن ماده دی- مانیتول 472 Cuscuta reflexa مثلا گونه
میگیرد و وقتی همین سس روی سایر گیاهان میزبان خود مستقر میشود در آن ماده دولسیتول 473 ] تشکیل میشود.
معارف گیاهی، ج 6، ص: 394
با توجه به توضیحات فوق روشن میشود که کوسکوتها از جمله سسها در ایران از آفتهای مخرّب زراعی هستند و اگر در مزرعه
یونجه، عدس، شبدر، کتان، ریحان و نظایر آن پیدا شود، موجب نگرانی زارع میشود زیرا به احتمال زیاد قسمت عمده زراعت او
در فاصله کوتاهی نابود میشود ولی گونههایی از این گیاه انگلی مخرّب، در عین حال که آفت گیاهان زراعی هستند ولی منبع
صفحه 485 از 597 www.Ghaemiyeh.com معارف گیاهی مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه اصفهان
داروهای شفابخشی برای انسان میباشند و در طب سنتی از انواع آن برای مداوا و معالجه بیماریهای مختلف بهطور وسیعی استفاده
میشده است. با این توضیحات مقدماتی اینک به شرح چندگونه از کوسکوت دارویی میپردازیم:
1. افتیمون:
اشاره
شرح اسماء] ] « افیثیمون » الابنیه) و ) « آفتیمون » ،« آفتیمون » گیاهی است پیچنده انگلی از انواع سس، در کتب طب سنتی با نامهای
گویند. Dodder و به انگلیسی Cuscute du thym Cuscute آمده است. به فرانسوی آن را
. Cuscuta epithymum Murr نام علمی آن Cuscutaceae یا Convolvulaceae گیاهی است از خانواده
میباشد. . Cuscuta epithymum (L .) Murr یا
کلمه افتیمون ظاهرا از لغت یونانی آن گرفته شده و این لغت در یونانی به معنای دواء الجنون میباشد و این یکی از دهها خواص
افتیمون است که برای بیماریهای عصبی و جنون به کار میرود و در شرح خواص آن خواهد آمد.
مشخصات
افتیمون گیاهی است یکساله که در بهار میروید و به گیاهان میزبان خود حمله میکند و به آنها میپیچد و تا اواخر تابستان هم
پابهپای میزبان ضعیف شده، رشد میکند و گل و بذر میدهد. ساقههای آن به شکل نخ قرمز رنگ یا قرمز مایل به زرد است. گل
آن سرخ غباردار با ریشکهای بسیار نازک مانند مو و تخم آن ریز، مغز آن سرخ مایل به زرد که روی آن را قشر سخت سیاهی
پوشانیده است.
اینگونه سس در ایران در اطراف تهران در کرج، در دامنههای البرز در کندوان، پل زنگوله و در دیلمان در مزارع غلات، در
و Vicia در فارس در کازرون انگل روی ، Lactuca orientalis شوش، ازنا، همدان و در اصفهان در شاه کوه انگل روی گیاه
در بندرعباس انگل روی ش ...
سیدحسین اخوان بهابادی
(سُ) در گویش شهرستان بهاباد سس همان شش یا ریه یا جگر سفید است که در استان کرمان پف(پُ) به آن گفته می شود.
علیرضا
سِس (نام علمی: Cuscuta) یک گیاه کاملاً انگلی می‌باشد که دارای ریشه و برگ نیست و مواد غذایی مورد نیاز خود را به‌طور کامل از گیاه میزبان می‌گیرد. بذر گیاه سس به مدت بسیار طولانی در خاک می‌ماند و گاه تا ۱۳ سال در خاک دوام می‌آورد و قادر به جوانه زدن می‌باشد.
علیرضا
سِس علف هرز یک گیاه کاملاً انگلی می‌باشد
که دارای ریشه و برگ نیست و مواد غذایی مورد نیاز خود را به دلیل نداشتن کلروفیل با پیچیدن به دور ساقه‌ی گیاه میزبانبه‌طور کامل از گیاه میزبان می‌گیرد.
بذر گیاه سس به مدت بسیار طولانی در خاک می‌ماند و گاه تا ۱۳ سال در خاک دوام می‌آورد و قادر به جوانه زدن می‌باشد.
نام علمی این گیاه Cuscuta میباشدنام نویسی   |   ورود