برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Zahra_pld

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 A small electric light that you carry in your hand ١٣٩٧/١١/٢٤
|

2 محلی که خنک‌است
A box with ice in it that is used for keeping foods or drink cool
١٣٩٧/١٠/٢٦
|

3 a kind of Italian coffee ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

4 Cause harm ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

5 Fast movement ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

6 Means save from danger
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|