امتیاز‌های زانیار آریان

بازدید
١٨
امتیاز کل
١٧٠
کل مدال ها
٨
طلا
٠
نقره
٤
برنز
٤
١٦
×
١٠
=
١٦٠
٢
×
=
١
×
٢
=
٢
٣
×
=
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
١٧٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٦
×
١٠
=
٦٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٦٠

جزئیات امتیاز در بپرس

١٠
×
١٠
=
١٠٠
٢
×
=
١
×
٢
=
٢
٣
×
=
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
١١٠