تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٣

صورت محاوره ای و کوتاه شدۀ whatever، که به معنای �حالا هرچی!� است.

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٣

علامت یا نشان تجاری