برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ابوالفضل

ابوالفضل

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بدرود
(پیکی بلایندرز- فصل 1- قسمت5- 37:43)
١٤٠٠/٠١/٢٥
|

2 سینما
(پیکی بلایندرز- فصل 1- قسمت 2- 44:27)
١٤٠٠/٠١/٢١
|

3 استعفا ١٤٠٠/٠١/١٧
|

4 Things were going well for her till she fell foul of the director
١٤٠٠/٠١/١٦
|

5 آشوب ١٤٠٠/٠١/١٣
|

6 Propulsion is the force that moves something forward

١٤٠٠/٠١/١٣
|

7 برگشتن ١٣٩٩/١٢/١٧
|

8 someone who goes to a religious ceremony to worship God

کسی که برای پرستش خدا به یک مراسم مذهبی می رود
١٣٩٩/١٢/٠٤
|

9 with a pleasant smell:
١٣٩٩/١٢/٠٤
|

10 پوک ١٣٩٩/١١/١٤
|

11 شدید ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

12 a type of malicious software designed to block access to a computer system until a sum of money is paid. ١٣٩٩/١٠/١٥
|

13 عمل کردن (به دستور یا قانون و ...) ١٣٩٩/١٠/١٠
|

14 اوراق کردن ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

15 اوراق کردن ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

16 باعث ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

17 ریشه کلمه elude است ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

18 راه اصلی ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

19 عجیب و غریب برای رفتار افراد(فعل)
خم، خمیدگی برای شکل چزی(اسم)
١٣٩٩/٠٩/١٧
|

20 جدای قهرمانان اصلی در سری داستان‌های جنگ ستارگان همراه با ائتلاف شورشی می‌باشند. آن‌ها راهبان باستانی، معنوی، و سازمان شایسته‌سالاری علمی که ریشه قدم ... ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

21 نامه رسان(از نظر زمان مربوط به گذشته)- چاپار ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

22 نوعی میز که در مراسم کلیسا یا سایر مراسم های مذهبی استفاده می شود ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

23 منشعب شدن، دوراهی شدن ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

24 نان های گرد مخصوص برگر ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

25 اضافه کردن الکل یا مواد مخدر به غذا یا نوشیدنی به صورت مخفیانه
١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

26 خشن - بی رحم ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

27 بیشتر برای کندن به منظور چیزهای با ارزشه ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

28 خودخواه ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

29 a sailor ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

30 آمریکا را دوباره عالی کن
(Make America Great Again)
١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

31 شکایت ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 penetrate
• The needle penetrates easily.
• سوزن به آسانی سوراخ میکند
١٤٠٠/٠١/١٣
|

2 penetrate
• Scientists penetrated the secrets of the atom.
• دانشمندان راز اتم را فهمیدند
١٤٠٠/٠١/١٣
|

3 scent
• Hunting dogs have a keen scent.
• سگ های شکاری حس شامه قوی دارند
١٣٩٩/١١/٢٥
|

4 haunt
• It is said that ghosts have haunted the castle since the fifteenth century.
• - گفته می شود که ارواح از قرن پانزدهم مکررا به قلعه رفت و آمد میکنند
١٣٩٩/١١/١٣
|

5 crook
• The shepherd used his crook to guide the sheep.
• - چوپان با استفاده از چوب دستی خود گوسفندان را راهنمایی می کرد.
١٣٩٩/١٠/٢٨
|

6 chill
• I found the chill of the autumn air invigorating.
• به نظر من سرمای هوای پاییز نیرو بخش است.
١٣٩٩/١٠/٢٦
|

7 point
• I don't understand your point.
• نظر شما را متوجه نمیشم
١٣٩٩/١٠/١٣
|