برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ابوالفضل

ابوالفضل

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شدید ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

2 a type of malicious software designed to block access to a computer system until a sum of money is paid. ١٣٩٩/١٠/١٥
|

3 عمل کردن (به دستور یا قانون و ...) ١٣٩٩/١٠/١٠
|

4 اوراق کردن ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

5 اوراق کردن ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

6 باعث ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

7 ریشه کلمه elude است ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

8 راه اصلی ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

9 عجیب و غریب برای رفتار افراد(فعل)
خم، خمیدگی برای شکل چزی(اسم)
١٣٩٩/٠٩/١٧
|

10 جدای قهرمانان اصلی در سری داستان‌های جنگ ستارگان همراه با ائتلاف شورشی می‌باشند. آن‌ها راهبان باستانی، معنوی، و سازمان شایسته‌سالاری علمی که ریشه قدم ... ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

11 نامه رسان(از نظر زمان مربوط به گذشته)- چاپار ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

12 نوعی میز که در مراسم کلیسا یا سایر مراسم های مذهبی استفاده می شود ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

13 منشعب شدن، دوراهی شدن ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

14 نان های گرد مخصوص برگر ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

15 اضافه کردن الکل یا مواد مخدر به غذا یا نوشیدنی به صورت مخفیانه
١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

16 خشن - بی رحم ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

17 بیشتر برای کندن به منظور چیزهای با ارزشه ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

18 خودخواه ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

19 a sailor ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

20 آمریکا را دوباره عالی کن
(Make America Great Again)
١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

21 شکایت ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 crook
• The shepherd used his crook to guide the sheep.
• - چوپان با استفاده از چوب دستی خود گوسفندان را راهنمایی می کرد.
١٣٩٩/١٠/٢٨
|

2 chill
• I found the chill of the autumn air invigorating.
• به نظر من سرمای هوای پاییز نیرو بخش است.
١٣٩٩/١٠/٢٦
|

3 point
• I don't understand your point.
• نظر شما را متوجه نمیشم
١٣٩٩/١٠/١٣
|