امتیاز‌های یگانه

بازدید
١٧
امتیاز کل
٣,٣٩٢
کل مدال ها
٥٩
طلا
١
نقره
٣٥
برنز
٢٣
٢٦٧
×
١٠
=
٢,٦٧٠
٢٨
×
=
-٥٦
٤٨٦
×
٢
=
٩٧٢
١٧٩
×
=
-١٧٩
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
١
×
-١٥
=
-١٥
٣,٣٩٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢٦٧
×
١٠
=
٢,٦٧٠
٢٨
×
=
-٥٦
٤٨٦
×
٢
=
٩٧٢
١٧٩
×
=
-١٧٩
١
×
-١٥
=
-١٥
٣,٣٩٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠