نوع مدال

ثبت حداقل ٦٠٠ رای

١
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٣٢
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠٠ رای

١
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

تایید موبایل و ایمیل

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٩
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٨
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١