امتیاز‌های یاسمن زندی کریمی

بازدید
٢٨
امتیاز کل
١٢٥
کل مدال ها
١٢
طلا
٠
نقره
١
برنز
١١
١٢
×
١٠
=
١٢٠
٢
×
=
٣
×
٢
=
٦
٣
×
=
٣
×
٢
=
٦
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٢٥

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١
×
١٠
=
١٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٠

جزئیات امتیاز در بپرس

١١
×
١٠
=
١١٠
٢
×
=
٣
×
٢
=
٦
٣
×
=
٣
×
٢
=
٦
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١١٥