نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٦
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٢
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٦٥
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٢٧
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

١٦
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١