برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رسم آزادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دست تقدیر زند بر سر سودایی ما
دست حق آمدوزدبردل شیدائی ما

درشب حادثه چون نازوتبسم کردی
یدبیضای تو باد عروه وثقایی ما

ای که دستت ...
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

2 یعنی انسانهای بزرگ مانند خورشیدند برای تابیدن ازکسی اجازه نمی گیرند.
نه تنهااجازه نمی گیردبلکه اجازه دست تصرف هم دارند. بطورمثال؛ عدم دخل تصرف در ...
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

3 یعنی نازکردن
اوج بندگی است
خدا می بخشد بنده ناز می کند.
١٣٩٨/٠٢/١٥
|

4 آب کم جو تشنگی آور بدست
خیرتودربستراین چالش است

ای که آب وگل سرشته قامتت
آب و گل را آدمیت قابل است
١٣٩٨/٠٢/١٥
|

5 یعنی فراخوانده شده
دعوت شده
١٣٩٨/٠٢/١٥
|

6 یعنی
شرافت انسان به قابلیت‌های اوست
کمال انسان ادب
کمال ادب علم
کمال علم عمل
کمال عمل اخلاص
کمال اخلاص تسلیم
کمال تسلیم رضاست. ...
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

7 مفهوم آب کم جوتشنگی آوربدست/جان تو اکسیرناب باطنست!؟.... یعنی لذتی که از استراحت، نوشیدن و خوردن به ما دست می‌دهد نسبت مستقیم با شدت خستگی و تشنگی و ... ١٣٩٨/٠٢/١١
|

8 آب کم جو تشنگی آور بدست
جام می اکسیر ناب باطن است

ای که آب وگل سرشته قامتت
آب و گل را آدمیت قابل است
١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

9 تضمین از آرایه‌های ادبی و به معنی آوردن آیه، حدیث، یا سخن مشهور در بین سخن است.
تاکی غم وصال بسوزدمراجگر
از استادحبیب الله طاهری در کتاب سیمای ...
١٣٩٨/٠١/٢٨
|

10 فضل تو ظاهر است بر همه کس
کرم تو ز فضل تو اظهر.
سوزنی.....
******
انسانهای بزرگ مانندخورشیدند
برای تابیدن از کسی اجازنمی گیرد.
...
١٣٩٨/٠١/٢٧
|

11 من به عشق نام تو سامان گرفته ام،آقا
قسم به عصر ظهور ت زمان گرفته ام آقا

به پاس آمدنت جانا دیده صیدره کردم
نشان تو را ز طراوت باران گرفته ...
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

12 خداوند فرمود:من دوست دارم خودم رادرقامت انسان ببینم.
عجل علی ظهورک
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

13 روزی که شوق زیارت درخاطرش نشست
مهری زعشق ولایت درسینه اش نشست

سازسفرکرد ودامن کشان برفت
جایی که نورهدایت درباورش نشست

سیراب زآب ...
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

14 روزی که شوق زیارت درخاطرش نشست
مهری زعشق ولایت درسینه اش نشست

سازسفرکرد ودامن کشان برفت
جایی که نورهدایت درباورش نشست

سیراب زآب ...
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

15 سوگند به عصاره هستی
آهنگ گام های آمدنت رابا نوای خوشایند قلبم تنظیم کرده ام.
.......
سوگندبه عصرظهورت زمان گرفته ام، آقا
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

16 یعنی شمشیر ی که، بایک ضربت دوکارکرد به همراه
دارد، باتوجه به اینکه حکم انسان کامل مثل خودامام، معصوم وبه دور از خطاواشتباه بوده، به محض اجرای ...
١٣٩٧/١٢/٢٥
|

17 یعنی شمشیر ی که اگر در دست انسان کامل باشد، بایک ضربت دشمنان راتطهیروبه درک می فرستد.
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

18 روزی که شوق زیارت درخاطرش فتاد
مهری زعشق هدایت درسینه اش فتاد

بار سفر بست ودامن کشان برفت
جایی که نورولایت درباورش فتاد

سرشار زآب ...
١٣٩٧/١٢/١٧
|

19 ضعیف ولاغرو شکسته شده،
اصطلاحا، پوست واستخوان شده
١٣٩٧/١٢/١٦
|

20
[زمین شناسی] منشور پیچیده در بسیاری از نرم تنان، به منشوری گفته می شود که از تارچه هایی تشکیل شده که از یک محور منشعب می شوند
١٣٩٧/١٢/١٣
|

21 یعنی منشور
..... رنگ از جنس نور بوده و مستقل از آن نمی باشد. تمام رنگ هایی که می بینیم، به واسطه پرتوهای نور وارده به چشم ماست. تمام اشیاء به واس ...
١٣٩٧/١٢/١١
|

22 خوانش براساس عقل
خوانش براساس دل
خوانش عقلی همان سیر آفاقی است (معرفت فکری)

خوانش دلی همان سیرانفسی است(معرفت شهودی)

آنکه باعلم ...
١٣٩٧/١٢/١١
|

23 فطام
هنگام ازشیرگرفتن کودک، ازشیربازگرفتگی کودک
.......................
فطام درجدول اعداد ۱۳۰
فاطمه درجدول اعداد ۱۳۵
تعداد آیات فاطم ...
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

24 فطام
هنگام ازشیرگرفتن کودک، ازشیربازگرفتگی کودک
.......................
فطام درجدول اعداد ۱۳۰
فاطمه درجدول اعداد ۱۳۵
تعداد آیات درقر ...
١٣٩٧/١٢/٠٦
|

25 شناخت، حس الیقین
علم الیقین
علم حصولی، عین الیقین
علم حضوری، حق الیقین

١٣٩٧/١٢/٠٢
|

26 نقطه ی عطف آدمی، قلب تپنده اوست. ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

27 یعنی کسی که بتواند عقل فلسفی اش را در راستای عقل فطری اش هدایت کند.به عبارت بهترکسی که
بتواند ذهن ناخودآگاهش راباضمیرخودآگاهش همسونماید.
***مثب ...
١٣٩٧/١٢/٠١
|

28 زمزمه ای حاکی از محبت
ای سوخته ی سوخته ی سوختنی
عشق آمدنی بود نه آموختنی!
١٣٩٧/١١/٣٠
|

29 A murmur of affection
درس معلم ار بودزمزمه محبتی
جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را
١٣٩٧/١١/٣٠
|

30 یعنی، من شهر علم هستم ١٣٩٧/١١/٢٨
|

31 یعنی ناودان طلایی کعبه
به تعبیر بهتر
***آبشار رحمت***
***شافی آلام***
١٣٩٧/١١/٢٧
|

32 یعنی کعبه تا عنان آسمان امتداد دارد.
وازهمه نقاط زمین وآسمان قابل رویت است.....
حطیم؛ شریفت ترین جای مکه
آدم؛ اشرف مخلوقات
وقبله؛ بل ...
١٣٩٧/١١/٢٦
|

33 یعنی بنای کعبه ١٣٩٧/١١/٢٦
|

34 یعنی ازمن بپرسید قبل ازاینکه من ازبین شما بروم...It would be me if I
wanted to go away
من راههای آسمان را بهتر از ز ...
١٣٩٧/١١/١٧
|

35 اشاره دارد به اشراف کامل مقام ولایت به امورغیبی ...از من بپرسید قبل از آنکه مرانیابید. ١٣٩٧/١١/١٧
|

36 پشت كتاب جرج جرداق مسيحي:
O'Ali, If I say you're superior to Jesus Christ, my religion cannot
...
١٣٩٧/١١/١٥
|

37 یک سیب بنای هجرت آدم شد
سرچشمه حکمت بنی آدم شد

آن میوه نامراد جنات نعیم

اسباب هبو ...
١٣٩٧/١١/١٤
|

38 یعنی به راستی امام خمینی(ره )سیداسفار اربعه است. ١٣٩٧/١١/١١
|

39 من یکی دو نفس ازعمرم باقی نمانده‌است امیدوارم دربستر مرگ طبیعی نمیرم زندگیم که به اسلام خدمتی نکرد شاید مرگم باعث خدمتی شود.
سیدالسفراءالثقلین ( ...
١٣٩٧/١١/١١
|

40 یعنی؛ چهار دهه افتخار وعزت
دهه بیداری
دهه ایستادگی
دهه سازندگی
دهه بالندگی
یعنی درحدود پانصدماه
یعنی چهارده هزار و ششصدروز
...
١٣٩٧/١١/٠٩
|

41 یعنی؛ چهار دهه افتخار وعزت
دهه بیداری
دهه ایستادگی
دهه سازندگی
دهه بالندگی
یعنی درحدود پانصدماه
یعنی چهارده هزار و ششصدروز
...
١٣٩٧/١١/٠٩
|

42 یعنی تطابق
سال خورشیدی
با ماه ایرانی
درروزالهی
روزی هرروزه ازیزدان گرفتن مفت نیست
روزی ازعمر توگیرد درعوض روزی دهد
--------؛ -؛؛ ...
١٣٩٧/١١/٠٨
|

43 رمز چهل سالگی درجدول اعداد ١٣٩٧/١١/٠٧
|

44 یعنی پرچم 22 الله اکبردارد و22 ازاعداد رهبراست. ۲۲، یوم الله
بهمن، ماه پیروزی
امسال، سال چهلم انقلاب
........................
۲۲/بهمن/۱ ...
١٣٩٧/١١/٠٦
|

45 یعنی زن و مرد ازدوتایی هایی است که به لحاظ جنسیت ضد هم هستند ولی ضرورتا"درکنار هم به آرامش می رسند،جالبتر اینکه هردوبرای رشد وکمال زندگی مشترکشان ت ... ١٣٩٧/١١/٠٣
|

46 روزی که شوق زیارت درخاطرش فتاد
مهری زعشق هدایت درسینه اش فتاد

بار سفر بست ودامن کشان برفت
جایی که نورولایت درباورش فتاد

سرشار ا ...
١٣٩٧/١٠/٣٠
|

47 یعنی پرچم 22 الله اکبردارد و22 ازاعداد رهبراست. ۲۲، یوم الله
بهمن، ماه پیروزی
امسال، سال چهلم انقلاب
........................
۲۲/بهمن ...
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

48 روزی که شوق زیارت درخاطرش نشست
مهری زعشق ولایت درسینه اش نشست

بار سفر بست ودامن کشان برفت
جایی که نورهدایت درباورش نشست

سیراب ا ...
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

49 ..... خداوند از راه هدایت تشریعی و شجره نبوت و ولایت هم خود را پدیدار ساخته است....
از امام صادق(ع)روایت شده است که منظور از �مثل نوره...� ما اه ...
١٣٩٧/١٠/٢٨
|

50 ثقلین
رابطه بین اهل بیت پیامبر(علیهم السلام) و قرآن کریم، رابطه ای ریشه ای و اساسی است. آنطور که از روایات معصومین(ع) بر می آید اهل بیت قرآن ناطق ...
١٣٩٧/١٠/٢٧
|