رسم آزادی

رسم آزادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهشب حادثه٠٨:٠٩ - ١٣٩٨/٠٢/١٧دست تقدیر زند بر سر سودایی ما دست حق آمدوزدبردل شیدائی ما درشب حادثه چون نازوتبسم کردی یدبیضای تو باد عروه وثقایی ما ای که دستت زده برمُهر یداللهی ... گزارش
32 | 0
دست تصرف٠٠:٠٦ - ١٣٩٨/٠٢/١٧یعنی انسانهای بزرگ مانند خورشیدند برای تابیدن ازکسی اجازه نمی گیرند. نه تنهااجازه نمی گیردبلکه اجازه دست تصرف هم دارند. بطورمثال؛ عدم دخل تصرف درساخ ... گزارش
32 | 0
دلال کردن٢١:٠٠ - ١٣٩٨/٠٢/١٥یعنی نازکردن اوج بندگی است خدا می بخشد بنده ناز می کند.گزارش
34 | 0
چالش های درون٢٠:٤٨ - ١٣٩٨/٠٢/١٥آب کم جو تشنگی آور بدست خیرتودربستراین چالش است ای که آب وگل سرشته قامتت آب و گل را آدمیت قابل استگزارش
37 | 0
مدعو♡١٣:٤٧ - ١٣٩٨/٠٢/١٥یعنی فراخوانده شده دعوت شدهگزارش
37 | 0
تن ادمی٠٥:٥٥ - ١٣٩٨/٠٢/١٢یعنی شرافت انسان به قابلیت های اوست کمال انسان ادب کمال ادب علم کمال علم عمل کمال عمل اخلاص کمال اخلاص تسلیم کمال تسلیم رضاست. گزارش
32 | 1
جان تو٠٧:٢٧ - ١٣٩٨/٠٢/١١مفهوم آب کم جوتشنگی آوربدست/جان تو اکسیرناب باطنست!؟. . . . یعنی لذتی که از استراحت، نوشیدن و خوردن به ما دست می دهد نسبت مستقیم با شدت خستگی و تشنگی ... گزارش
37 | 1
اکسیر ناب٢١:٢٠ - ١٣٩٨/٠٢/٠٨آب کم جو تشنگی آور بدست جام می اکسیر ناب باطن است ای که آب وگل سرشته قامتت آب و گل را آدمیت قابل استگزارش
39 | 1
تضمین٠٦:٠٦ - ١٣٩٨/٠١/٢٨تضمین از آرایه های ادبی و به معنی آوردن آیه، حدیث، یا سخن مشهور در بین سخن است. تاکی غم وصال بسوزدمراجگر از استادحبیب الله طاهری در کتاب سیمای آفتا ... گزارش
60 | 3
اظهر٠١:٣٢ - ١٣٩٨/٠١/٢٧فضل تو ظاهر است بر همه کس کرم تو ز فضل تو اظهر. سوزنی. . . . . ****** انسانهای بزرگ مانندخورشیدند برای تابیدن از کسی اجازنمی گیرد. کنفوسیوس. . . ... گزارش
51 | 1
عصاره هستی٠٦:١٤ - ١٣٩٨/٠١/٢٦من به عشق نام تو سامان گرفته ام، آقا قسم به عصر ظهور ت زمان گرفته ام آقا به پاس آمدنت جانا دیده صیدره کردم نشان تو را ز طراوت باران گرفته ام ، آقا * ... گزارش
51 | 1
ائینه هستی١٩:١٩ - ١٣٩٨/٠١/٢٤خداوند فرمود:من دوست دارم خودم رادرقامت انسان ببینم. عجل علی ظهورکگزارش
53 | 1
ask me٠٨:٤٦ - ١٣٩٨/٠١/٢٣روزی که شوق زیارت درخاطرش نشست مهری زعشق ولایت درسینه اش نشست سازسفرکرد ودامن کشان برفت جایی که نورهدایت درباورش نشست سیراب زآب حیات، جان تشنه لب ح ... گزارش
67 | 2
ساز سفر٠١:٢٠ - ١٣٩٨/٠١/٢٣روزی که شوق زیارت درخاطرش نشست مهری زعشق ولایت درسینه اش نشست سازسفرکرد ودامن کشان برفت جایی که نورهدایت درباورش نشست سیراب زآب حیات، جان تشنه لب ح ... گزارش
48 | 1
allaham ajl lolik elfaj٠٠:١٧ - ١٣٩٨/٠١/٢٣سوگند به عصاره هستی آهنگ گام های آمدنت رابا نوای خوشایند قلبم تنظیم کرده ام. . . . . . . . سوگندبه عصرظهورت زمان گرفته ام، آقاگزارش
51 | 1
ذوالفقار٠٦:٣١ - ١٣٩٧/١٢/٢٥یعنی شمشیر ی که، بایک ضربت دوکارکرد به همراه دارد، باتوجه به اینکه حکم انسان کامل مثل خودامام، معصوم وبه دور از خطاواشتباه بوده، به محض اجرای حکم درج ... گزارش
55 | 1
ذوالفقار٠٥:٥٨ - ١٣٩٧/١٢/٢٣یعنی شمشیر ی که اگر در دست انسان کامل باشد، بایک ضربت دشمنان راتطهیروبه درک می فرستد. گزارش
53 | 1
ولایت مداری١٧:١٦ - ١٣٩٧/١٢/١٧روزی که شوق زیارت درخاطرش فتاد مهری زعشق هدایت درسینه اش فتاد بار سفر بست ودامن کشان برفت جایی که نورولایت درباورش فتاد سرشار زآب حیات، جان تشنه لب ... گزارش
64 | 1
تکیده٠٦:١٣ - ١٣٩٧/١٢/١٦ضعیف ولاغرو شکسته شده، اصطلاحا، پوست واستخوان شده گزارش
87 | 1
prism٢٠:٥٥ - ١٣٩٧/١٢/١٣ [زمین شناسی] منشور پیچیده در بسیاری از نرم تنان، به منشوری گفته می شود که از تارچه هایی تشکیل شده که از یک محور منشعب می شوندگزارش
69 | 1
prism٢٢:٣٧ - ١٣٩٧/١٢/١١یعنی منشور . . . . . رنگ از جنس نور بوده و مستقل از آن نمی باشد. تمام رنگ هایی که می بینیم، به واسطه پرتوهای نور وارده به چشم ماست. تمام اشیاء به واس ... گزارش
60 | 1
سفرانسانی٠٦:١٥ - ١٣٩٧/١٢/١١خوانش براساس عقل خوانش براساس دل خوانش عقلی همان سیر آفاقی است ( معرفت فکری ) خوانش دلی همان سیرانفسی است ( معرفت شهودی ) آنکه باعلم نظری به حقی ... گزارش
57 | 1
فاطمه٠٠:٣٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٧فطام هنگام ازشیرگرفتن کودک، ازشیربازگرفتگی کودک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فطام درجدول اعداد ۱۳۰ فاطمه درجدول اعداد ۱۳۵ تعداد آی ... گزارش
83 | 2
فطام١٥:٥٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٦فطام هنگام ازشیرگرفتن کودک، ازشیربازگرفتگی کودک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فطام درجدول اعداد ۱۳۰ فاطمه درجدول اعداد ۱۳۵ تعداد آی ... گزارش
57 | 1
مراتب خوانش١٣:١٧ - ١٣٩٧/١٢/٠٢شناخت، حس الیقین علم الیقین علم حصولی، عین الیقین علم حضوری، حق الیقین گزارش
55 | 1
milestone٠٧:٠٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٢نقطه ی عطف آدمی، قلب تپنده اوست.گزارش
108 | 5
مثبت اندیش٠٩:٣٨ - ١٣٩٧/١٢/٠١یعنی کسی که بتواند عقل فلسفی اش را در راستای عقل فطری اش هدایت کند. به عبارت بهترکسی که بتواند ذهن ناخودآگاهش راباضمیرخودآگاهش همسونماید. ***مثبت ان ... گزارش
62 | 1
a murmur of affection١٦:٤٧ - ١٣٩٧/١١/٣٠زمزمه ای حاکی از محبت ای سوخته ی سوخته ی سوختنی عشق آمدنی بود نه آموختنی!گزارش
64 | 1
زمزمه ی محبت١٦:٤٢ - ١٣٩٧/١١/٣٠A murmur of affection درس معلم ار بودزمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای راگزارش
64 | 1
i'm a city of science١٨:١٥ - ١٣٩٧/١١/٢٨یعنی، من شهر علم هستمگزارش
74 | 1
میزاب١٣:٤١ - ١٣٩٧/١١/٢٧یعنی ناودان طلایی کعبه به تعبیر بهتر ***آبشار رحمت*** ***شافی آلام***گزارش
80 | 1
البنیه الرفیعه١١:٥٢ - ١٣٩٧/١١/٢٦یعنی کعبه تا عنان آسمان امتداد دارد. وازهمه نقاط زمین وآسمان قابل رویت است. . . . . حطیم؛ شریفت ترین جای مکه آدم؛ اشرف مخلوقات وقبله؛ بلندترین میز ... گزارش
78 | 1
البنیه١١:٣٥ - ١٣٩٧/١١/٢٦یعنی بنای کعبهگزارش
78 | 1
ask me٢٠:٣٦ - ١٣٩٧/١١/١٧یعنی ازمن بپرسید قبل ازاینکه من ازبین شما بروم. . . It would be me if I wanted to go away من راههای آسمان را بهتر از زمین می دانم.گزارش
101 | 0
سلونی١٦:٠٥ - ١٣٩٧/١١/١٧اشاره دارد به اشراف کامل مقام ولایت به امورغیبی . . . از من بپرسید قبل از آنکه مرانیابید.گزارش
87 | 0
جرج جرداق٢٣:٠٧ - ١٣٩٧/١١/١٥پشت کتاب جرج جرداق مسیحی: O'Ali, If I say you're superior to Jesus Christ, my religion cannot . . . accept it ای علی! اگربگویم تو از مسیح بالاتر ... گزارش
97 | 0
راز سیب١٨:٢٥ - ١٣٩٧/١١/١٤یک سیب بنای هجرت آدم شد سرچشمه حکمت بنی آدم شد آن میوه نامراد جنات نعیم اسباب هبوط و حیرت آدم شدگزارش
92 | 0
سیدالسفراءالثقلین١٦:٢٦ - ١٣٩٧/١١/١١من یکی دو نفس ازعمرم باقی نمانده است امیدوارم دربستر مرگ طبیعی نمیرم زندگیم که به اسلام خدمتی نکرد شاید مرگم باعث خدمتی شود. سیدالسفراءالثقلین ( ره )گزارش
94 | 0
چهل سال افتخار٢٣:١٦ - ١٣٩٧/١١/٠٩یعنی؛ چهار دهه افتخار وعزت دهه بیداری دهه ایستادگی دهه سازندگی دهه بالندگی یعنی درحدود پانصدماه یعنی چهارده هزار و ششصدروز روزها فکر من این است و ... گزارش
97 | 1
رمز چهل سالگی١٣:٣٨ - ١٣٩٧/١١/٠٩یعنی؛ چهار دهه افتخار وعزت دهه بیداری دهه ایستادگی دهه سازندگی دهه بالندگی یعنی درحدود پانصدماه یعنی چهارده هزار و ششصدروز روزها فکر من این است و ... گزارش
94 | 1
رمز چهل سالگی٠٧:٢١ - ١٣٩٧/١١/٠٨یعنی تطابق سال خورشیدی با ماه ایرانی درروزالهی روزی هرروزه ازیزدان گرفتن مفت نیست روزی ازعمر توگیرد درعوض روزی دهد - - - - - - - - ؛ - ؛؛ - - - - ... گزارش
97 | 1
97yahoo97١٣:٤٢ - ١٣٩٧/١١/٠٧رمز چهل سالگی درجدول اعدادگزارش
97 | 1
رمز چهل سالگی٠٧:٤١ - ١٣٩٧/١١/٠٦یعنی پرچم 22 الله اکبردارد و22 ازاعداد رهبراست. ۲۲، یوم الله بهمن، ماه پیروزی امسال، سال چهلم انقلاب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... گزارش
97 | 1
فاق تا وفاق١٨:٣٣ - ١٣٩٧/١١/٠٣یعنی زن و مرد ازدوتایی هایی است که به لحاظ جنسیت ضد هم هستند ولی ضرورتا"درکنار هم به آرامش می رسند، جالبتر اینکه هردوبرای رشد وکمال زندگی مشترکشان تل ... گزارش
94 | 1
چلچله وار١٣:١٧ - ١٣٩٧/١٠/٣٠روزی که شوق زیارت درخاطرش فتاد مهری زعشق هدایت درسینه اش فتاد بار سفر بست ودامن کشان برفت جایی که نورولایت درباورش فتاد سرشار ازآب حیات، جام تشنه ... گزارش
101 | 1
رمز چهل سالگی٢٠:٤٩ - ١٣٩٧/١٠/٢٩یعنی پرچم 22 الله اکبردارد و22 ازاعداد رهبراست. ۲۲، یوم الله بهمن، ماه پیروزی امسال، سال چهلم انقلاب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... گزارش
97 | 2
اب حیات١٢:٥٦ - ١٣٩٧/١٠/٢٩روزی که شوق زیارت درخاطرش نشست مهری زعشق ولایت درسینه اش نشست بار سفر بست ودامن کشان برفت جایی که نورهدایت درباورش نشست سیراب ازآب حیات، آن تشنه ... گزارش
97 | 1
نور١٤:٠٠ - ١٣٩٧/١٠/٢٨. . . . . خداوند از راه هدایت تشریعی و شجره نبوت و ولایت هم خود را پدیدار ساخته است. . . . از امام صادق ( ع ) روایت شده است که منظور از �مثل نوره. . ... گزارش
94 | 1
بررسی حدیث ثقلین٢٢:٤٩ - ١٣٩٧/١٠/٢٧ثقلین رابطه بین اهل بیت پیامبر ( علیهم السلام ) و قرآن کریم، رابطه ای ریشه ای و اساسی است. آنطور که از روایات معصومین ( ع ) بر می آید اهل بیت قرآن نا ... گزارش
97 | 1
اسنادثقلین٠٨:٠٧ - ١٣٩٧/١٠/٢٧اسناد حدیث این حدیث شریف خطوط مهمی را در برابر مسلمانان ترسیم می کند که به قسمتی از آن ها اشاره می شود:۱. قرآن و اهل بیت ( علیه السّلام ) همیشه همراه ... گزارش
94 | 1