تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٥

دست تقدیر زند بر سر سودایی ما دست حق آمدوزدبردل شیدائی ما درشب حادثه چون نازوتبسم کردی یدبیضای تو باد عروه وثقایی ما ای که دستت زده برمُهر یداللهی ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٥

یعنی انسانهای بزرگ مانند خورشیدند برای تابیدن ازکسی اجازه نمی گیرند. نه تنهااجازه نمی گیردبلکه اجازه دست تصرف هم دارند. بطورمثال؛ عدم دخل تصرف درساخ ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٧

یعنی نازکردن اوج بندگی است خدا می بخشد بنده ناز می کند.

پیشنهاد
١٧

آب کم جو تشنگی آور بدست خیرتودربستراین چالش است ای که آب وگل سرشته قامتت آب و گل را آدمیت قابل است

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٧

یعنی فراخوانده شده دعوت شده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٣

یعنی شرافت انسان به قابلیت های اوست کمال انسان ادب کمال ادب علم کمال علم عمل کمال عمل اخلاص کمال اخلاص تسلیم کمال تسلیم رضاست.

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٦

مفهوم آب کم جوتشنگی آوربدست/جان تو اکسیرناب باطنست!؟. . . . یعنی لذتی که از استراحت، نوشیدن و خوردن به ما دست می دهد نسبت مستقیم با شدت خستگی و تشنگی ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٦

آب کم جو تشنگی آور بدست جام می اکسیر ناب باطن است ای که آب وگل سرشته قامتت آب و گل را آدمیت قابل است

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٧

تضمین از آرایه های ادبی و به معنی آوردن آیه، حدیث، یا سخن مشهور در بین سخن است. تاکی غم وصال بسوزدمراجگر از استادحبیب الله طاهری در کتاب سیمای آفتا ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢١

فضل تو ظاهر است بر همه کس کرم تو ز فضل تو اظهر. سوزنی. . . . . ****** انسانهای بزرگ مانندخورشیدند برای تابیدن از کسی اجازنمی گیرد. کنفوسیوس. . . ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢١

من به عشق نام تو سامان گرفته ام، آقا قسم به عصر ظهور ت زمان گرفته ام آقا به پاس آمدنت جانا دیده صیدره کردم نشان تو را ز طراوت باران گرفته ام ، آقا * ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢١

خداوند فرمود:من دوست دارم خودم رادرقامت انسان ببینم. عجل علی ظهورک

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٩

روزی که شوق زیارت درخاطرش نشست مهری زعشق ولایت درسینه اش نشست سازسفرکرد ودامن کشان برفت جایی که نورهدایت درباورش نشست سیراب زآب حیات، جان تشنه لب ح ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

روزی که شوق زیارت درخاطرش نشست مهری زعشق ولایت درسینه اش نشست سازسفرکرد ودامن کشان برفت جایی که نورهدایت درباورش نشست سیراب زآب حیات، جان تشنه لب ح ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢١

سوگند به عصاره هستی آهنگ گام های آمدنت رابا نوای خوشایند قلبم تنظیم کرده ام. . . . . . . . سوگندبه عصرظهورت زمان گرفته ام، آقا

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

یعنی شمشیر ی که، بایک ضربت دوکارکرد به همراه دارد، باتوجه به اینکه حکم انسان کامل مثل خودامام، معصوم وبه دور از خطاواشتباه بوده، به محض اجرای حکم درج ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

یعنی شمشیر ی که اگر در دست انسان کامل باشد، بایک ضربت دشمنان راتطهیروبه درک می فرستد.

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

روزی که شوق زیارت درخاطرش فتاد مهری زعشق هدایت درسینه اش فتاد بار سفر بست ودامن کشان برفت جایی که نورولایت درباورش فتاد سرشار زآب حیات، جان تشنه لب ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٣

ضعیف ولاغرو شکسته شده، اصطلاحا، پوست واستخوان شده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٢

[زمین شناسی] منشور پیچیده در بسیاری از نرم تنان، به منشوری گفته می شود که از تارچه هایی تشکیل شده که از یک محور منشعب می شوند

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

یعنی منشور . . . . . رنگ از جنس نور بوده و مستقل از آن نمی باشد. تمام رنگ هایی که می بینیم، به واسطه پرتوهای نور وارده به چشم ماست. تمام اشیاء به واس ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

خوانش براساس عقل خوانش براساس دل خوانش عقلی همان سیر آفاقی است ( معرفت فکری ) خوانش دلی همان سیرانفسی است ( معرفت شهودی ) آنکه باعلم نظری به حقی ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

فطام هنگام ازشیرگرفتن کودک، ازشیربازگرفتگی کودک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فطام درجدول اعداد ۱۳۰ فاطمه درجدول اعداد ۱۳۵ تعداد آی ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

فطام هنگام ازشیرگرفتن کودک، ازشیربازگرفتگی کودک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فطام درجدول اعداد ۱۳۰ فاطمه درجدول اعداد ۱۳۵ تعداد آی ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

شناخت، حس الیقین علم الیقین علم حصولی، عین الیقین علم حضوری، حق الیقین

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥٣

نقطه ی عطف آدمی، قلب تپنده اوست.

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

یعنی کسی که بتواند عقل فلسفی اش را در راستای عقل فطری اش هدایت کند. به عبارت بهترکسی که بتواند ذهن ناخودآگاهش راباضمیرخودآگاهش همسونماید. ***مثبت ان ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

زمزمه ای حاکی از محبت ای سوخته ی سوخته ی سوختنی عشق آمدنی بود نه آموختنی!

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

A murmur of affection درس معلم ار بودزمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣١

یعنی، من شهر علم هستم

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٥

یعنی ناودان طلایی کعبه به تعبیر بهتر ***آبشار رحمت*** ***شافی آلام***

پیشنهاد
٣٣

یعنی کعبه تا عنان آسمان امتداد دارد. وازهمه نقاط زمین وآسمان قابل رویت است. . . . . حطیم؛ شریفت ترین جای مکه آدم؛ اشرف مخلوقات وقبله؛ بلندترین میز ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٣

یعنی بنای کعبه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٣

یعنی ازمن بپرسید قبل ازاینکه من ازبین شما بروم. . . It would be me if I wanted to go away من راههای آسمان را بهتر از زمین می دانم.

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤١

اشاره دارد به اشراف کامل مقام ولایت به امورغیبی . . . از من بپرسید قبل از آنکه مرانیابید.

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٤

پشت کتاب جرج جرداق مسیحی: O'Ali, If I say you're superior to Jesus Christ, my religion cannot . . . accept it ای علی! اگربگویم تو از مسیح بالاتر ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤١

یک سیب بنای هجرت آدم شد سرچشمه حکمت بنی آدم شد آن میوه نامراد جنات نعیم اسباب هبوط و حیرت آدم شد

پیشنهاد
٤١

من یکی دو نفس ازعمرم باقی نمانده است امیدوارم دربستر مرگ طبیعی نمیرم زندگیم که به اسلام خدمتی نکرد شاید مرگم باعث خدمتی شود. سیدالسفراءالثقلین ( ره )

پیشنهاد
٤١

یعنی؛ چهار دهه افتخار وعزت دهه بیداری دهه ایستادگی دهه سازندگی دهه بالندگی یعنی درحدود پانصدماه یعنی چهارده هزار و ششصدروز روزها فکر من این است و ...

پیشنهاد
٤٠

یعنی؛ چهار دهه افتخار وعزت دهه بیداری دهه ایستادگی دهه سازندگی دهه بالندگی یعنی درحدود پانصدماه یعنی چهارده هزار و ششصدروز روزها فکر من این است و ...

پیشنهاد
٤٠

یعنی تطابق سال خورشیدی با ماه ایرانی درروزالهی روزی هرروزه ازیزدان گرفتن مفت نیست روزی ازعمر توگیرد درعوض روزی دهد - - - - - - - - ؛ - ؛؛ - - - - ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤١

رمز چهل سالگی درجدول اعداد

پیشنهاد
٣٧

یعنی پرچم 22 الله اکبردارد و22 ازاعداد رهبراست. ۲۲، یوم الله بهمن، ماه پیروزی امسال، سال چهلم انقلاب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٠

یعنی زن و مرد ازدوتایی هایی است که به لحاظ جنسیت ضد هم هستند ولی ضرورتا"درکنار هم به آرامش می رسند، جالبتر اینکه هردوبرای رشد وکمال زندگی مشترکشان تل ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٤

روزی که شوق زیارت درخاطرش فتاد مهری زعشق هدایت درسینه اش فتاد بار سفر بست ودامن کشان برفت جایی که نورولایت درباورش فتاد سرشار ازآب حیات، جام تشنه ...

پیشنهاد
٣٦

یعنی پرچم 22 الله اکبردارد و22 ازاعداد رهبراست. ۲۲، یوم الله بهمن، ماه پیروزی امسال، سال چهلم انقلاب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٠

روزی که شوق زیارت درخاطرش نشست مهری زعشق ولایت درسینه اش نشست بار سفر بست ودامن کشان برفت جایی که نورهدایت درباورش نشست سیراب ازآب حیات، آن تشنه ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٨

. . . . . خداوند از راه هدایت تشریعی و شجره نبوت و ولایت هم خود را پدیدار ساخته است. . . . از امام صادق ( ع ) روایت شده است که منظور از �مثل نوره. . ...

پیشنهاد
٤١

ثقلین رابطه بین اهل بیت پیامبر ( علیهم السلام ) و قرآن کریم، رابطه ای ریشه ای و اساسی است. آنطور که از روایات معصومین ( ع ) بر می آید اهل بیت قرآن نا ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٠

اسناد حدیث این حدیث شریف خطوط مهمی را در برابر مسلمانان ترسیم می کند که به قسمتی از آن ها اشاره می شود:۱. قرآن و اهل بیت ( علیه السّلام ) همیشه همراه ...

١