ask me

پیشنهاد کاربران

یعنی ازمن بپرسید قبل ازاینکه من ازبین شما بروم. . . It would be me if I
wanted to go away
من راههای آسمان را بهتر از زمین می دانم.
روزی که شوق زیارت درخاطرش نشست
مهری زعشق ولایت درسینه اش نشست

سازسفرکرد ودامن کشان برفت
جایی که نورهدایت درباورش نشست

سیراب زآب حیات، جان تشنه لب
حقاکه فیض شهادت درساغرش نشست

سیمرغ شدو پرگشودورفت تا آشیان
آنجا که راز شفاعت درباطنش نشست. . . باتشکر ازمجموعه وزین آبادیس
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما