برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Vahid

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 your health and your body’s ability to fight illness
____________________________________________
سیستم ایمنی بدن
١٤٠٠/٠١/١٤
|

2 بگو ببینم! ١٣٩٩/١٢/٢٦
|

3 take somebody ↔ in
[old-fashioned] if the police take someone in, they take them to a police station to ask them questions about a crime.
————— ...
١٣٩٩/١٢/١٦
|

4 دست یک آدم نادرست افتادن ١٣٩٩/١٢/١٤
|

5 Stand Clear (of)
فاصله گرفتن (از)، دور ایستادن،عقب ایستادن
١٣٩٩/١٢/١٤
|

6 از ابتدا/شروع/ اول (ماجرا/داستان) ١٣٩٩/١٢/١٤
|

7 حواست رو جمع کن، هوشیار باش (دقت کن) ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

8 used to say that one is willing to admit that at least part of something someone says is true
باید اعتراف کنم [که]ـ
——————————————————————————— ...
١٣٩٩/١٢/٠٨
|

9 خیلی جذابی ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

10 رازی را فاش نکردن، رازی را برملا نکردن ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

11 از اذیت کردن کسی دست برداشتن، کاری به کار کسی نداشن، کلافه نکردن ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

12 سرزدن به کسی یا جایی، جویای حال و احوال کسی ( یا کسانی) شدن ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|