hand

/ˈhænd//hænd/

معنی: دست، دسته، شرکت، خط، پنجه، پهلو، عقربه، دست خط، دخالت، یک وجب، طرف، کمک، پیمان، دادن، کمک کردن، با دست کاری را انجام دادن
معانی دیگر: دست (از مچ تا سر انگشتان)، ید، سمت، جهت (معمولا همراه با: right یا left)، سوی، داشتن، تملک، اختیار، قدرت، نیرو، اعتبار، (تحت) توجه، به عهده ی، سرپرستی، نقش، (دست به عنوان نشان) قول و قرار، عهد، وعده، دست (دوستی یا اتحاد و غیره) دادن، (دست به عنوان عامل مهارت) زبردستی، مهارت، چیرگی، روش اجرا، (وابسته به چیزی که توسط دست به وجود آمده باشد) دست خط، امضا، دست زدن، کف زنی، دستگیری، پایمردی، (کسی که با دست کاری را انجام می دهد) کارگر، فعله، مزدبگیر، (آدمی که در کاری مهارت داشته باشد) آدم ماهر، آدم وارد به کار، آدم چیره دست، (شخص یا دستگاه) سازنده، نویسنده، (هر چیز دست مانند یا اشاره کننده) تصویر دست (که به چیزی اشاره کند یا راهی را نشان دهد)، عقربه (ساعت و غیره)، (بازی ورق) دست (ورق)، یک دور بازی، (وابسته به یا برای دست) دستی، یدی، مشتواره، (با دست) دادن، رد کردن، مسترد کردن، ارائه کردن، موجب شدن، (با دست) راهنمایی کردن، راه بردن، (در بیشتر مهره داران) سرپاهای جلو، سم جلو، سردست، (نخستیان) پا، کف دست و پا (و انگشتان)، (سخت پوستان و برخی درندگان) چنگال، قلاب، یکان طول برابر با حدود 4 اینچ، (به اندازه ی) پهنای دست، چهار انگشت، (هر چیز دست پیچ شده) بسته، مشته، (به اندازه ی) یک مشت، پیچه ی تنباکو، نرمی یا زبری پارچه، دست ساخت، (کشتی بادبانی) بادبان را جمع کردن، پیشوند: برای دست (ها)، دستی، ویژه ی دست [handcuff و handclasp]، vt دادن

بررسی کلمه

اسم ( noun )
عبارات: on hand
(1) تعریف: the part on the end of the human arm, used for grasping or holding.
مترادف: mitt, paw
مشابه: duke, extremity, fist

- The child held a butterfly in her hand.
[ترجمه Niri] کودک پروانه ای را در دستش نگه داشت
|
[ترجمه گوگل] کودک پروانه ای در دست داشت
[ترجمه ترگمان] کودک پروانه ای را در دست داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: something resembling a hand.
مشابه: appendage, claw, paw

- The monkeys use their hands skillfully in grooming.
[ترجمه گوگل] میمون ها به طرز ماهرانه ای از دستان خود برای نظافت استفاده می کنند
[ترجمه ترگمان] میمون ها با مهارت از دست هایشان در نظافت استفاده می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: a worker or laborer.
مترادف: laborer, worker
مشابه: employee, help, helper, menial, servant, workman

- The farmers always take on extra hands for the harvest.
[ترجمه مینا] کشاورزان همیشه از دیگران در برداشت محصول کمک میگیرند
|
[ترجمه گوگل] کشاورزان همیشه دست های اضافی برای برداشت محصول می گیرند
[ترجمه ترگمان] کشاورزان همیشه برای برداشت محصول اضافی می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: the pointer of a clock or dial.
مترادف: pointer
مشابه: dial, indicator, needle

- The minute hand fell off the clock.
[ترجمه مینا] عقربه ی دقیقه ( دقیقه رو نشان میداد ) از ساعت افتاد
|
[ترجمه گوگل] عقربه دقیقه از ساعت افتاد
[ترجمه ترگمان] عقربه ساعت از ساعت به پایین افتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: handwriting.
مترادف: calligraphy, chirography, handwriting, penmanship
مشابه: longhand, scratch, scrawl, scribble, script, writing

- The doctor wrote his prescriptions in a hand that was barely legible.
[ترجمه علی] دکتر نخسه هایش را با دست خطی نوشت که به سختی قابل خواندن بود
|
[ترجمه گوگل] دکتر نسخه هایش را با دستی نوشت که به سختی خوانا بود
[ترجمه ترگمان] دکتر نسخه او را در یک دست نوشت که به زحمت قابل خواندن بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The letters were written in a very fine hand.
[ترجمه گوگل] نامه ها با دست بسیار خوب نوشته شده بود
[ترجمه ترگمان] حروف در یک دست بسیار ظریف نوشته شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(6) تعریف: the cards dealt to each player in a card game.
مشابه: cards, deal

- When he was finally dealt a good hand, he bet heavily.
[ترجمه گوگل] هنگامی که او در نهایت به او برخورد خوبی شد، او به شدت شرط بندی کرد
[ترجمه ترگمان] وقتی بالاخره سر و کله خوبی پیدا کرد، خیلی سنگین شرط بست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(7) تعریف: help; assistance.
مترادف: aid, assistance, help
مشابه: assist, boost, relief, support

- Let me give you a hand with those heavy boxes.
[ترجمه زهرا] بذار در بلند کردن آن جعبه های سنگین کمکت کنم.
|
[ترجمه گوگل] بگذار با آن جعبه های سنگین دستی به تو بدهم
[ترجمه ترگمان] بذار با اون جعبه سنگین یه دستی بهت بدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(8) تعریف: a pledge of marriage or permission for a marriage.
مترادف: betrothal
مشابه: marriage, matrimony, wedlock

- Looking deep into her eyes, he asked for her hand.
[ترجمه گوگل] با نگاه عمیق به چشمان او دست او را خواست
[ترجمه ترگمان] در حالی که عمیقا به چشمانش نگاه می کرد، دستش را به طرف او دراز کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He finally got up the courage to ask her father for her hand.
[ترجمه مصطفی محمدپور] سرانجام او این دلاوری را بروز داد تا از پدرش در باره دستش پرسش کند.
|
[ترجمه گوگل] بالاخره جرأت کرد و از پدرش دستش را خواست
[ترجمه ترگمان] بالاخره شهامت این را پیدا کرد که از پدرش تقاضای کمک کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(9) تعریف: a role or share in making something happen.
مترادف: part, role, share
مشابه: element, factor, force

- She had a considerable hand in starting the new business.
[ترجمه گوگل] او نقش قابل توجهی در راه اندازی کسب و کار جدید داشت
[ترجمه ترگمان] در آغاز کار جدید دست قابل توجهی داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The police know that he didn't plan the robbery, but they know he had a hand in it.
[ترجمه گوگل] پلیس می‌داند که او برای سرقت برنامه‌ریزی نکرده است، اما می‌دانند که او دستی در آن داشته است
[ترجمه ترگمان] پلیس می داند که او این سرقت را انجام نداده است، اما می دانند که در آن دست دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(10) تعریف: skill; ability.
مترادف: ability, aptitude, talent
مشابه: skill

- He has little talent as a performer, but he has a fine hand at composing.
[ترجمه گوگل] او استعداد کمی به عنوان مجری دارد، اما در آهنگسازی دست خوبی دارد
[ترجمه ترگمان] او استعداد کمی دارد که نوازنده باشد، اما در ترکیب بندی یک دست خوب دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(11) تعریف: side or direction.
مترادف: side
مشابه: direction, face, position

- The Queen's coach made its way through the crowd while people on either hand cheered.
[ترجمه گوگل] مربی ملکه در حالی که مردم دو طرف تشویق می‌کردند از میان جمعیت عبور کرد
[ترجمه ترگمان] مربی ملکه راهش را از میان جمعیت باز کرد، در حالی که مردم در هر دو طرف هورا کشیدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- In the general's portrait, his favorite dog sits at his right hand.
[ترجمه گوگل] در پرتره ژنرال، سگ مورد علاقه او در دست راست او نشسته است
[ترجمه ترگمان] در تصویر ژنرال، سگ مورد علاقه اش در دست راستش قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(12) تعریف: a round of applause.
مترادف: applause, clapping
مشابه: ovation

- The audience gave the singer a great hand.
[ترجمه گوگل] حضار دست بزرگی به خواننده دادند
[ترجمه ترگمان] حضار دست بزرگی به خواننده دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: hands, handing, handed
عبارات: hand down, hand over
(1) تعریف: to give or pass to someone, usu. with the hand.
مترادف: give, pass
مشابه: bestow, deliver, fork over, present, surrender

- Could you hand me that screwdriver?
[ترجمه 😶] آیا میشه اون پیچ گوشتی رو به من بدی؟ ( به صورت محترمانه ) میشه اون پیچ گوشتی رو بدی به من
|
[ترجمه گوگل] آیا می توانید آن پیچ گوشتی را به من بدهید؟
[ترجمه ترگمان] میشه اون پیچ گوشتی رو بهم بدی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He handed the money to her somewhat reluctantly.
[ترجمه گوگل] پول را با اکراه به او داد
[ترجمه ترگمان] او با بی میلی پول را به او داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to guide or help with the hand.
مشابه: aid, assist, guide, help

- The nurse handed the elderly patient up to the scale.
[ترجمه گوگل] پرستار بیمار سالخورده را تا بالای ترازو تحویل داد
[ترجمه ترگمان] پرستار بیمار سالخورده را به ترازو داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ( adjective )
(1) تعریف: produced or done with the hands, as opposed to with a machine.
مترادف: manual

- This shawl is a very fine example of hand work.
[ترجمه گوگل] این شال نمونه بسیار خوبی از کار دستی است
[ترجمه ترگمان] این شال یک نمونه بسیار خوب از کار دستی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: suited for carrying in the hand.
مترادف: portable
مشابه: compact, pocket

- hand luggage
[ترجمه گوگل] چمدان دستی
[ترجمه ترگمان] چمدان دستی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: controlled or operated by the hand.
مترادف: manual

- a hand brake
[ترجمه گوگل] یک ترمز دستی
[ترجمه ترگمان] ترمز دستی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
پیشوند ( prefix )
• : تعریف: for or by the hand.

- handrail
[ترجمه گوگل] نرده
[ترجمه ترگمان]
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- handmade
[ترجمه ش] دست ساز
|
[ترجمه گوگل] دست ساز
[ترجمه ترگمان] دست ساز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. hand brake
ترمز دستی

2. hand brakes
ترمز دستی

3. hand over the money without any heroics or else i'll shoot!
بدون قهرمان بازی پولها را بده و الا آتش می کنم !

4. hand tool
دست افزار

5. hand and foot
1- دست و پا

6. hand down
1- به ارث گذاشتن،ارزانی داشتن 2- اعلام کردن،(در دادگاه و غیره) داوری کردن

7. hand in
تسلیم کردن،دادن

8. hand in (or and) glove
در همکاری و همدلی کامل،کاملا متوافق

9. hand in hand
1- دست در دست

10. hand it to
(امریکا- خودمانی) بارک الله گفتن،اذعان کردن (مهارت و غیره ی کسی را)

11. hand on
(به دیگری) رد کردن،پاس دادن،رساندن

12. hand out
(بین دیگران) پخش کردن،منتشر کردن،دادن

13. hand over
مسترد کردن،پس دادن

14. hand over fist
(عامیانه) به آسانی و به مقدار زیاد

15. hand to hand
(نبرد) تن به تن،(کتک کاری) دست به یقه

16. a hand cart
گاری دستی

17. a hand grenade was thrown but did not burst
نارنجک پرتاب شد ولی منفجر نشد.

18. a hand that kings have lipped
(شکسپیر) دستی که شاهان بوسیده اند

19. her hand closed on the package
با دستش قوطی را گرفت.

20. his hand kept going up and down
دستش بالا و پایین می رفت.

21. his hand slipped in and out of his pocket
دستش از جیبش داخل و خارج می شد.

22. his hand trembled as he held the spoon, dribbling sugar all over the tablecloth
قاشق شکر را که گرفت دستش لرزید و شکر را بر رومیزی پاشید.

23. his hand was injured in a car accident
دست او در تصادف ماشین آسیب دید.

24. his hand was shaking and he slopped some of the coffee on the carpet
لرزش دستش باعث شد که مقداری از قهوه را روی فرش بریزد.

25. my hand hit a hard substance
دستم به جسم سختی خورد.

26. the hand that rocked the cradle kicked the bucket
دستی که گهواره را تکان می داد (یعنی مادرم) لگد زد به سطل (یعنی مرد)

27. they hand out alms to the needy
آنان به نیازمندان خیرات می دهند.

28. to hand a lady into her car
خانمی را در وارد شدن به اتومبیل خود کمک کردن

29. to hand down laws
قانون گذاری کردن

30. at hand
1- نزدیک

31. by hand
با دست (نه با ماشین و غیره)

32. from hand to hand
از مالکیت یکنفر به مالکیت کسی دیگر،دست به دست

33. from hand to mouth
فقط بقدر نیاز (نه بیشتر)،در عسرت،دست به دهانی

34. in hand
1- درمهار،تحت کنترل،منظم و مرتب 2- در تملک 3- در دست تهیه،در حال تولید

35. mill hand
کارگر کارخانه

36. on hand
1- نزدیک،عنقریب 2- در دسترس،آماده ی استفاده 3- حاضر،موجود

37. to hand
1- نزدیک،در دسترس 2- در تملک،تحت مالکیت یا اختیار

38. a fair hand
خط خوانا

39. a hired hand
کارگر کشاورزی

40. a skeleton hand
یک دست لاغر و استخوانی

41. made by hand
دست ساخت،ساخته شده با دست

42. suddenly a hand touched his shoulder
ناگهان دستی به شانه اش خورد.

43. we won hand over fist
به آسانی از آنها بردیم.

44. with her hand she shaded her eyes from the glaring light
با دست چشمان خود را از نور زننده حفظ کرد.

45. (at) first hand
مستقیما،(از) دست اول،از سرچشمه

46. (at) second hand
1- (به طور) غیرمستقیم،(از منبع) دست دوم 2- کهنه،مستعمل

47. at second hand
به طور غیر مستقیم،از دست دوم

48. at the hand (or hands) of
توسط،به واسطه ی کارهای،به دست

49. balance in hand
موجودی

50. bear a hand
1- کمک دادن 2- (دستور کشتیرانی) تندتر کار کنید!،بجنبید!،یاالله !

51. bite the hand that feeds one
(عامیانه) حق ناشناسی کردن،نمک نشناسی کردن،نمک خوردن و نمکدان شکستن

52. cap in hand
کلاه به دست (با تواضع)

53. close at hand (or to hand)
در نزدیکی

54. force one's hand
(پیش از آمادگی) وادار به عمل کردن،(قبل از موعد) به کار واداشتن

55. hat in hand
باتواضع،بافروتنی،باخضوع و خشوع

56. have a hand in something
در کاری (یا چیزی) دست داشتن،(در انجام عملی) شرکت داشتن

57. keep one's hand
(به منظور حفظ مهارت یا آمادگی) تمرین کردن،ممارست کردن

58. lend a hand (to)
کمک کردن (به)

59. near at hand
(زمان یا فاصله) بسیار نزدیک،قریب الوقوع،دم دست

60. offer one's hand in marriage
پیشنهاد ازدواج دادن،خواستگاری کردن

61. on every hand
از هر سو،از هر طرف

62. out of hand
1- لگام گسیخته،مهار نشدنی،بی بند و بار 2- بدون معطلی،یکسره،یکباره،بی تردید

63. put one's hand in one's pocket
1- دست خود را در جیب کردن 2- پول خرج کردن،پول دادن

64. raise one's hand to (or against) someone
(به منظور کتک زدن) دست خود را به سوی کسی بلند کردن

65. show one's hand
1- (بازی ورق) دست خود را رو کردن 2- منظور خود را آشکار کردن

66. take in hand
1- تحت اختیار گرفتن،در دست گرفتن،مهار کردن 2- پرداختن (به کاری)،انجام دادن،اقدام کردن،کوشیدن

67. tip one's hand
(عامیانه) نقشه یا تصمیم خود را بروز دادن (معمولا ناخودآگاهانه)،دست خود را رو کردن

68. try one's hand at something
(برای نخستین بار) چیزی را آزمودن،کاری را کردن

مترادف ها

دست (اسم)
hand, paw, set, arm, handshake, team, manus, fin

دسته (اسم)
detachment, school, section, regimen, hand, party, order, stack, handle, shaft, sect, kind, clump, clique, set, troop, stem, fagot, lever, team, pack, sheaf, army, host, corps, group, company, category, class, gang, assortment, grouping, estate, junta, ear, helm, cluster, ensign, batch, deck, knob, handhold, handgrip, bevy, tuft, fascicle, genre, genus, brigade, wisp, parcel, clan, gens, confraternity, drove, congregation, covey, stud, haft, hilt, skein, helve, horde, nib, shook, rabble, skulk, squad, trusser

شرکت (اسم)
firm, hand, association, society, company, unity, corporation, body corporate, cahoot, consociation

خط (اسم)
hand, order, groove, way, road, character, bar, mark, letter, row, line, file, feature, writing, track, script, streak, charter, letter missive, stripe, calligraphy, rut, ruler, ruck, message, legend, fascia, stria, handwriting, penmanship, printmaking, tails

پنجه (اسم)
hand, paw, fork, fistula, claw, toe, pitchfork, talon, five fingers

پهلو (اسم)
side, hand, flank

عقربه (اسم)
hand, pointer, gnomon, needle

دست خط (اسم)
hand, writing, script, longhand, manuscript, handwriting, rescript

دخالت (اسم)
hand, interposition, interference

یک وجب (اسم)
hand, span

طرف (اسم)
abutment, side, hand, party, direction, opponent, region, route, area, flank, angle, belt, suburb, half, opposite party

کمک (اسم)
support, accommodation, hand, adjoint, aid, service, help, assistance, helping, helper, assistant, succor, adjutant, subservience, avail, mate, relief, seconder, subserviency, furtherance, helpmeet, succorer

پیمان (اسم)
hand, accord, agreement, covenant, contract, treaty, pact, promise, concord, compact, oath, vow, faith, troth, league

دادن (فعل)
concede, give, hand, admit, impute, afford, mete, grant, render, pay, come through, endue, indue

کمک کردن (فعل)
relieve, assist, hand, aid, help, boost, facilitate, bestead, bested, redound

با دست کاری را انجام دادن (فعل)
hand

تخصصی

[برق و الکترونیک] دست
[فوتبال] دست
[نساجی] زیر دست منسوج - کیفیت پارچه که به وسیله دست می توان آنرا حس نمود مثل نرمی و زبری
[ریاضیات] سمت، دست، طرف

انگلیسی به انگلیسی

• good day, i wish you a pleasant day (internet slang)
part of the body at the end of the arm; handwriting; pointer on a clock; cards dealt to a card player; help; skill, ability; side; round of applause; worker; sailor; linear measure equal to 4 inches
give, pass using the hand; help, assist
of or pertaining to a hand
your hands are the parts of your body at the end of your arms. each hand has four fingers and a thumb.
the hands of a clock or watch are the thin pieces of metal or plastic that indicate what time it is.
if you ask someone for a hand with something, you are asking them to help you.
if you hand something to someone, you give it to them.
the hand of someone or something is an effective influence that that person or thing has on events.
hand can be added to some nouns that refer to objects such as tools, machines, or vehicles to form new nouns that carry the meaning of operated by hand rather than automatically.
a hand is also someone who is employed to do hard physical work; an old-fashioned use.
you use on the one hand when mentioning one aspect of a situation, and in the next sentence or paragraph you use on the other hand when mentioning another, contrasting aspect.
if you have a responsibility or problem on your hands, you have to deal with it. when it is off your hands, it is no longer your responsibility.
1. the job or problem in hand is the one that you are currently dealing with. 2. if you have something in hand, you have something that you have not used yet, which you can use later to gain an advantage over your rivals. 3. if you hav
if you know something off hand, you can think of it straight away without asking someone else or checking it in a book.
if someone is on hand, they are near and ready to help.
if you have something to hand, you have it ready to use when needed.
something that is at hand or close at hand is very near in time or place.
if you do something by hand, you do it using your hands rather than a machine.
two people who are hand in hand are holding each other's hand.
two things that go hand in hand are closely connected.
if you know a place like the back of your hand, you know it extremely well.
if you try your hand at a new activity, you attempt to do it.
if you have a hand in a situation, you are actively involved in it.
if someone gives you a free hand, they allow you to do a particular task exactly as you want.
if an audience gives a singer, actor, or sports player a big hand, they clap their hands loudly and cheer in order to show their appreciation of them; an informal expression.
if you force someone's hand, you make them do something sooner than they had planned to do it.
if you have your hands full, you are very busy.
1. if you reject an idea out of hand, you reject it immediately and completely. 2. if a person or a situation gets out of hand, you are no longer able to control them or it.
if a possession changes hands, it is sold or given away.
if you wash your hands of someone or something, you refuse to take any more responsibility for them.
1. if possessions, skills, or knowledge are handed down, they are given or left to people who are younger or who belong to a younger generation. 2. if people in authority hand down a decision, they make it public; used in america
if you hand in a written paper, you give it to someone in authority.
if you hand something on to someone, you give it or leave it to them.
1. if you hand out a set of things, you give one to each person in a group. 2. when people in authority hand out advice or punishment, they give it to people. 3. see also handout.
1. if you hand something over to someone, you give it to them. 2. if you hand over to someone, you make them responsible for something which you were previously responsible for.

پیشنهاد کاربران

دست
مثال: He shook her hand firmly.
او دستش را با قدرت محکمی معطوف کرد.
[با دست] ⇦ راه بردن، پرواز دادن [کبوتر و . . . ]
1 -
a person who does physical work or is skilled or experienced in something
شخصی که کار بدنی انجام می دهد یا در چیزی مهارت یا تجربه دارد، کارگر ماهر
How many extra hands will we need to help with the harvest?
...
[مشاهده متن کامل]

factory hand/ I joined the firm as a factory hand and gradually worked my way up to the top.
2 -
a sailor
یک ملوان
All hands on deck!
3 -
involvement in or influence over an event
دخالت یا نفوذ در یک رویداد
have a hand in /It is not thought that terrorists had a hand in the explosion.
4 -
clapping for a performer
اسم/ کف زدن برای یک مجری
give a big hand to /So please give a big hand to ( = welcome with clapping ) your host for the evening, Bill Cronshaw!
5 -
a person's writing
نوشته ( دستخط ) یک شخص
an uneven hand

منابع• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hand
دست
دسته، عقربه، دستخط، خط، شرکت، دخالت، طرف، پهلو، پیمان، امضا، کمک کردن، با دست کاری را انجام دادن، یک وجب، نفر، یاری دادن، قانون فقه: دستخط، ورزش: خطای دست، میله های تسخیر شده حریف در پایان، بردن مسابقه اسب دوانی با فاصله مناسب، وضعی که بتوان گوی اصلی بیلیارد را در هر نقطه گذاشت، علوم نظامی: دست به دست کردن
...
[مشاهده متن کامل]

Hand در معنا های زیاد معنی می شود که می توان گفت:
طرف، سوی، دست، . . .
در عبارت
The birds created to fly and you on the other ( hand ) created to be loved.
معنی اش میشه
پرندگان خلق شده اند برای پرواز و و شما از طرف دیگر خلق شده ای برای عاشق شدن
...
[مشاهده متن کامل]

که
You on other hand
میشه شما از طرف دیگر یا سوی دیگر

meathooks
slang One's hands, especially when used clumsily, oafishly, or inappropriately. Typically said of a man's hands
Get your damn meathooks off of me—who do you think you are?
Get your meathooks off my car!
اگر با شغلی بیاد به عنوان "کمکی" معنی خواهد داد،
Kitchen hand : کمک آشپز
To hand someone sth :
To pass or give someone sth
خدمه کشتی
A crew of a ship/boat
کنترل شدن
واژه hand به معنای دست
واژه hand به معنای دست به عضوی از بدن انسان از مچ دست به پایین گفته می شود که شامل انگشتان و کف دست است. مثلا:
put your hand up if you know the answer ( اگر جواب را بلد هستید دست تان را بالا ببرید. )
...
[مشاهده متن کامل]

he killed the snake with his bare hand ( او با دست خالی مار را کشت )
فعل hand به معنای دادن
فعل hand به معنای چیزی را به دست کسی دادن است. مثلا:
hand me my glasses ( عینکم را به من بده. )
فعل hand در ساختار hand something to somebody به معنی چیزی را به کسی دادن است. مثلا:
she handed the letter to me ( او نامه را به دست من داد. )
فعل hand در ساختار hand somebody something هم به معنای چیزی را به کسی دادن است. مثلا:
she handed me the letter ( او نامه را به من داد. )
منبع: سایت بیاموز

در اختیار قرار دادن
در دسترس قرار گرفتن.
به دست آمدن.
ارائه شدن
یک دست بازی و مترادف آن round است.
دست زدن و تشویق کردن.
دو دستی تقدیم کردن
give
offer
A small - town girl goes on a date with a big city guy. Then he hands her a script. | Off Book
https://www. youtube. com/watch?v=C0brSd48kSs
دادن
give

Have a nice day
Hand in your notice
Resign
Quit
استعفا دادن
He handed in his notice
او استعفا داد.
Give Somebody a hand
به معنی کمک کردن و یآری رسوندنه
اگه فعل باشد به معنای تحویل دادن یا دادن است
به عنوان مثال
i handed in that marketing report
من آن گزارش بازاریابی را تحویل دادم
hand
این واژه ای ایرانوویچی است به مینه ی پنج یا دَه انگشت دست که در پارسی واژه ی به جا مانده اَندی است :
مانند : بیست و اَندی سال پیش
میشود گفت برای بازگویی خُرده ی شماره ای از آن بهره می بردند.
...
[مشاهده متن کامل]

از سویی چون می خواستند پنج یا دَه را بگویند دست را نشان می دادند.
در زبان انگلیسی از مُچ دست تا سَر انگشتان را hand و از مچ دست تا شانه را arm می نامند.
در پارسی دیرین arm را اَرمَه می گفتند که در واژه ی آرِنج به جای مانده است که میتوان به چهر " آرِن" آن را دوباره زنده ساخت.
پیش نهاد دُوُم : می توان از مُچ دست تا سَر اَنگُشتان را
اَندَست ، اَندَشت ، اَندُشت، اَندار ، اَندال یا مانند این ها نامید.

دادن=give
به معنی عقربه ساعت هم استفاده میشود

دست 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️
what do you have in your hand
در دستت چی داری ؟؟
دست
به معنی "دادن به، به دستِ. . . دادن" هم میده.
مثلا وقتی میگه handed it to me یعنی آن را بهم داد.
وقتی هم back باهاش میاد یعنی میشه
Hand sth back to معنی "پس دادن به، برگرداندن به " میده
Memories of the hand to hand of the moon and the star
خاطرات دست به دست ماه و ستاره
یکی از معانی آن "کمک کردن" می باشد
Can l give you a hand
میتونم به شما کمک کنم؟
hands off= دستتو بکش!
کارگر خدمتکار
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٣٢)

بپرس