امتیاز‌های الهه رضایی

بازدید
١٢
امتیاز کل
٣٦٢
کل مدال ها
١٩
طلا
٠
نقره
٠
برنز
١٩
٢٨
×
١٠
=
٢٨٠
٠
×
=
٠
٢٤
×
٢
=
٤٨
٠
×
=
٠
١٧
×
٢
=
٣٤
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣٦٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٢٨
×
١٠
=
٢٨٠
٠
×
=
٠
٢٤
×
٢
=
٤٨
٠
×
=
٠
١٧
×
٢
=
٣٤
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣٦٢