امتیاز‌های zhrh

بازدید
١٠
امتیاز کل
١٠٦
کل مدال ها
٥
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٥
٦
×
١٠
=
٦٠
٢
×
=
٢٣
×
٢
=
٤٦
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٠٦

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١
×
١٠
=
١٠
١
×
=
١٢
×
٢
=
٢٤
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٥
×
١٠
=
٥٠
١
×
=
١١
×
٢
=
٢٢
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٧٤