٠ رأی
١ پاسخ
١٠١ بازدید
١ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٦٠ بازدید
٠ رأی
٤ پاسخ
١٥٥ بازدید

ترجمه صحیح جمله زیر: he is so quick to call her dramatic.

١٠٦
٥ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٩٦ بازدید

barefoot collage ? مدرسه شبانه نمیشه که.

١٠٦
٥ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٧٤ بازدید

bad fire bad city fire تو گوگل اشاره هایی هست به جهنم و wicked و اینا!!!!!

١٠٦
٥ ماه پیش
١ رأی
٤ پاسخ
١٣٣ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
٨٧ بازدید

Transverberation of the heart seraph's assault  من واقعاً هیچ ایده ای در مورد اینا ندارم.

١٠٦
٥ ماه پیش
رأی
تیک ٢ پاسخ
١٥٥ بازدید