نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

-
بپرس
٤ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه روان فارسی جمله I am done wit ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه what in the fuck?
٤ ماه پیش