پیشنهاد‌های مظفر حاجی علیقلی (٦)

بازدید
٦٧
تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اگر اصل را ریشه و بن معنی کنیم می توان گفت: ریشه دار ، بنمند، بندار اگر پایه و پی ( به معنای پایه و بنیاد نه دنباله ) معنی کنیم می شود: بر پایه، پای ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کنار آمدن ( با هم )

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

عازم کاری شدن روانه شدن برای انجام کاری

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

وعده دیرین

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

وعده دیرینه

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١

اگر اصل را ریشه و بن معنی کنیم می توان گفت: ریشه داری ، بنمندی، بنداری اگر پایه و پی ( به معنای پایه و بنیاد نه دنباله ) معنی کنیم می شود: بر پایگی، ...