امتیاز‌های فرهاد طالبی

بازدید
٦٠
امتیاز کل
٢,١١٠
کل مدال ها
٩٧
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٩٧
١٧٢
×
١٠
=
١,٧٢٠
١
×
=
١٠٥
×
٢
=
٢١٠
٠
×
=
٠
٩١
×
٢
=
١٨٢
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢,١١٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

١٧٢
×
١٠
=
١,٧٢٠
١
×
=
١٠٥
×
٢
=
٢١٠
٠
×
=
٠
٩١
×
٢
=
١٨٢
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢,١١٠