نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

٨٩
نوع مدال

پرسش با حداقل ١,٠٠٠ بازدید

٢
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

١
نوع مدال

پرسش با حداقل ٥ رای

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

ثبت حداقل ١٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١