تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Paragraph قسمتی کوچکی از نوشته که مستقل از مباحث گذشته اما مرتبط با کل متن باشد را گویند؛ که در در زبان فارسی: بند، جزء، پاره، فقره گویند. بهتر آنست ...

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

جاری

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١

خود خواهی، طمع، همه چیز را به خود خواستن