امتیاز‌های WM

بازدید
١٥
امتیاز کل
٦٦
کل مدال ها
٥
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٥
٥
×
١٠
=
٥٠
٠
×
=
٠
٩
×
٢
=
١٨
٦
×
=
٢
×
٢
=
٤
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٦٦

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
٦
×
=
٠
×
-١٥
=
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٥
×
١٠
=
٥٠
٠
×
=
٠
٧
×
٢
=
١٤
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٦٨