٣ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٠ بازدید
١ رأی
٣ پاسخ
٢١٤ بازدید
١ رأی
تیک ٥ پاسخ
٥١٩ بازدید

در جمله آمده است :  رواج استانداردهای دوگانه غربی در حوزه حقوق زنان مشهود است.  معنی جمله رو کلا بگید

٦٦
٧ ماه پیش