نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
آموزش روان نویسی .....
١ ماه پیش
نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

-
بپرس
٦ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
استانداردهای دوگانه به چه معناست
٦ ماه پیش