امتیاز‌های متین فاتح

بازدید
١٥
امتیاز کل
٢٣٥
کل مدال ها
٧
طلا
٠
نقره
١
برنز
٦
٢٥
×
١٠
=
٢٥٠
٤
×
=
٣
×
٢
=
٦
١٥
×
=
-١٥
١
×
٢
=
٢
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٣٥

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١
×
١٠
=
١٠
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
٤
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
١٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٢٤
×
١٠
=
٢٤٠
٤
×
=
١
×
٢
=
٢
١١
×
=
-١١
١
×
٢
=
٢
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٢٥