٢ رأی
تیک ١ پاسخ
١٤٨ بازدید

تا حد ممکن لطفا ایجاز رو هم در ترجمه این عبارت در نظر بگیرید.

٦ ماه پیش