تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

واژه ای از لغات دساتیری به معنای دانش مند

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١

ثریا مصغر ثروی است به معنی زن بسیار مال و از ثروت مشتق است و تصغیر ثریا به علت خردی ستارگان آن می باشد.