امتیاز‌های Rosha S

بازدید
١٤
امتیاز کل
١٩٢
کل مدال ها
٧
طلا
٠
نقره
٢
برنز
٥
١٥
×
١٠
=
١٥٠
١
×
=
٦
×
٢
=
١٢
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٢
×
١٥
=
٣٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٩٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤

جزئیات امتیاز در بپرس

١٥
×
١٠
=
١٥٠
١
×
=
٤
×
٢
=
٨
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٢
×
١٥
=
٣٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٨٨