١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٤٣ بازدید

برای دو کلمه اجبار و انتخاب(اختیار هم میشه) متضاد انگلیسی که rhyme داشته باشه لازم دارم. جمله مد نظر ( آیا این پویایی یک اجبار است یا انتخاب/اختیار؟)

٨ ماه پیش