امتیاز‌های طاها موسوی

بازدید
١٦
امتیاز کل
٧٨
کل مدال ها
٥
طلا
٠
نقره
٢
برنز
٣
٦
×
١٠
=
٦٠
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٧٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
١
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٣

جزئیات امتیاز در بپرس

٦
×
١٠
=
٦٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٧٥