نوع مدال

پاسخ صحیح

١
نوع مدال

ثبت واژه جدید

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١