تاریخ
٥ روز پیش
پیشنهاد
٠

گردگیری کردن I was dusting the home داشتم خونه رو گردگیری می کردم

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

یکی از معنی اصلی اش ویترین هایی است که از جام ها و دستاورد های مدرسه یا باشگاه پر شده