امتیاز‌های خانم رودباری

بازدید
١٦
امتیاز کل
١٨٨
کل مدال ها
٦
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٦
١٧
×
١٠
=
١٧٠
٠
×
=
٠
١٠
×
٢
=
٢٠
٤
×
=
١
×
٢
=
٢
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٨٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٣
×
١٠
=
٣٠
٠
×
=
٠
٨
×
٢
=
١٦
٣
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٤٣

جزئیات امتیاز در بپرس

١٤
×
١٠
=
١٤٠
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
١
×
=
١
×
٢
=
٢
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٤٥