امتیاز‌های کیمیا رستمی

بازدید
١
امتیاز کل
١٤
کل مدال ها
٤
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٤
٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٩
×
٢
=
١٨
٤
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٩
×
٢
=
١٨
٤
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
١٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠