امتیاز‌های سیامک شیرخانلو

بازدید
١٧
امتیاز کل
٢٩١
کل مدال ها
١٠
طلا
٠
نقره
١
برنز
٩
٢٠
×
١٠
=
٢٠٠
١
×
=
٣٣
×
٢
=
٦٦
٠
×
=
٠
٦
×
٢
=
١٢
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٢٩١

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٢٠
×
١٠
=
٢٠٠
١
×
=
٣٣
×
٢
=
٦٦
٠
×
=
٠
٦
×
٢
=
١٢
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٢٩١