امتیاز‌های Raziyeh

بازدید
٢٠
امتیاز کل
١,١٩٤
کل مدال ها
٣٢
طلا
٠
نقره
١٦
برنز
١٦
٦٨
×
١٠
=
٦٨٠
٤
×
=
٢٥١
×
٢
=
٥٠٢
١٦
×
=
-١٦
٣
×
٢
=
٦
٢
×
١٥
=
٣٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,١٩٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٣٢
×
١٠
=
٣٢٠
٤
×
=
٢٠٧
×
٢
=
٤١٤
١٢
×
=
-١٢
٠
×
-١٥
=
٠
٧١٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٣٦
×
١٠
=
٣٦٠
٠
×
=
٠
٤٤
×
٢
=
٨٨
٤
×
=
٣
×
٢
=
٦
٢
×
١٥
=
٣٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤٨٠