نوع مدال

ثبت واژه جدید

١٣
نوع مدال

پاسخ صحیح

٢
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٤
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

٣
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

ثبت حداقل ١٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١