یوسف صابری

یوسف صابری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfraught with١٥:٥٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠پر از ( معمولا چیز بد ) مملو ازگزارش
23 | 0
infuriating١٥:٥٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠Annoying آزار دهنده اعصاب خورد کنگزارش
34 | 1
back in the day١٥:٥٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠قدیما! قبلا!گزارش
37 | 0
induct١٥:٥٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠معرفی کردن Introduce آشنا کردنگزارش
7 | 1
advocate١٥:٥١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠ساپورت کردن Supportگزارش
18 | 2
yapper١٥:٤٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠Mouth دهانگزارش
0 | 0
waltz١٥:٤٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠راه رفتن به جایی رفتن بی اجازه To walkگزارش
9 | 1
for shame١٥:٤٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠Shame on you! خجالت بکش!گزارش
0 | 0
hoodlum١٥:٤٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠قلدر و گردن کلفت Thugگزارش
2 | 0
skedaddle١٥:٤٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠To run away Flee فرار کردنگزارش
2 | 0
superfluous١٠:٤٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٩زایدگزارش
12 | 0
gainsay١٢:٣١ - ١٣٩٩/٠٢/١٨نپذیرفتن رد کردن To Refuse to acceptگزارش
7 | 0
conceptualization١٢:٢٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٨مفهومی سازیگزارش
18 | 0
sacrosanct١٢:٢٦ - ١٣٩٩/٠٢/١٨تغییر ناپذیر Inviolable مقدسگزارش
9 | 0
clich�d١٢:١٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٨کلیشه ایگزارش
2 | 0
hackneyed١٢:١٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٨کلیشهگزارش
7 | 0
positively١٠:٥٤ - ١٣٩٩/٠٢/١٨به نحوی ایجابیگزارش
7 | 1
outlet٠٩:٤٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٧یکی از چندین فروشگاهی که برای یک کارخانه است فرشگاه Shopگزارش
21 | 0
refinement٠٩:٢١ - ١٣٩٩/٠٢/١٧اصلاحگزارش
53 | 1
insubstantial١٣:٣٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧شکننده ناکافیگزارش
2 | 1
inextricable١١:١٥ - ١٣٩٩/٠١/١٦جدانشدنی فسخ ناپذیر جدایی ناپذیرگزارش
21 | 1
apotheosize١٩:٣٩ - ١٣٩٩/٠١/١٥الوهیت بخشیدنگزارش
0 | 0
anthropomorphic١٩:٣٦ - ١٣٩٩/٠١/١٥شخص وارگزارش
0 | 0
collectively١٧:٣٣ - ١٣٩٩/٠١/١٥من حیث المجموعگزارش
16 | 1
by means of١٩:٥٥ - ١٣٩٩/٠١/١٣از طریقِ به وسیلهگزارش
18 | 1
initiatory١٤:٣٠ - ١٣٩٩/٠١/١٣وابسته به آیین تشرفی Initiation آیین تشرفگزارش
2 | 0
magnify١٤:١٦ - ١٣٩٩/٠١/١٣تاکید کردن کردن بر چیزیگزارش
16 | 1
polarity٠٩:٥٩ - ١٣٩٩/٠١/١٣دوقطبیگزارش
5 | 0
invoke٠٩:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/١٣استمداد طلبیدن گزارش
12 | 1
decipher٢٢:٠٣ - ١٣٩٩/٠١/١٢شناسایی کردنگزارش
12 | 1
take refuge٢١:٥٥ - ١٣٩٩/٠١/١٢ملتجی شدن به پناه بردن بهگزارش
25 | 1
herder٢١:٥٠ - ١٣٩٩/٠١/١٢چوبان شبان Pastoralist Shepherdگزارش
5 | 1
poor٢١:٣٩ - ١٣٩٩/٠١/١٢بی بضاعت مفلس درویش کم بضاعتگزارش
5 | 1
linguistic٢١:٣٤ - ١٣٩٩/٠١/١٢زبان شناختیگزارش
21 | 1
tradition٢١:٣١ - ١٣٩٩/٠١/١٢۱. روایت یا حدیث ۲. سنتگزارش
48 | 1
supplement٢١:٢٩ - ١٣٩٩/٠١/١٢Supplements=الحاقاتگزارش
7 | 1
integral٢١:٢٧ - ١٣٩٩/٠١/١٢لاینفک Integral part=جزو لاینفکگزارش
67 | 1
collective memory٢١:٢٣ - ١٣٩٩/٠١/١٢حافظه جمعی ( در روانشناسی به کار میره )گزارش
0 | 0
vocation٢١:٢٠ - ١٣٩٩/٠١/١٢رسالتگزارش
37 | 1
archetype٢١:١٨ - ١٣٩٩/٠١/١٢کهن الگوگزارش
7 | 0
in a moment٢١:١٣ - ١٣٩٩/٠١/١٢به زودی، soonگزارش
44 | 0
except for٢١:٠٠ - ١٣٩٩/٠١/١٢به استثنایِگزارش
14 | 0
hodgepodge٢١:٠٠ - ١٣٩٩/٠١/١٢مَلغمه ترکیب مخلوط Hodgepodge of=آمیخته ای از، ملغمه ای ازگزارش
14 | 0
redact٢٠:٥٣ - ١٣٩٩/٠١/١٢بازنگری کردن بازنویسی کردن ادیت کردنگزارش
18 | 0
enigmatic٢٠:٥١ - ١٣٩٩/٠١/١٢مبهم و راز آلودگزارش
25 | 0
presumably٢٠:٤٩ - ١٣٩٩/٠١/١٢ظاهراًگزارش
9 | 1
preserved٢٠:٤٨ - ١٣٩٩/٠١/١٢باقی ماندهگزارش
16 | 1
thwart٢٠:٤٧ - ١٣٩٩/٠١/١٢کنسل کردن متوقف کردنگزارش
5 | 0
nonspecialist٢٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠١/١٢غیرمتخصصگزارش
2 | 0
salvation٢٠:٤١ - ١٣٩٩/٠١/١٢رَشاد، فوزگزارش
0 | 1