یوسف صابری

یوسف صابری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهrefute١٥:٠٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧مردود شمردنگزارش
32 | 0
nonsense١٤:٥٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧حرف مفتگزارش
14 | 0
self mortification١٤:٥٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧ریاضت ریاضت در لغت به معنای رام کردن است و در اصطلاح اهل الله به معنای تحمل رنج برای سیر و سلوک استگزارش
0 | 0
self restraint١٤:٤٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧صیانت صیانت نفسگزارش
7 | 0
mix١٤:٤٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧تَخلیط هم به معنای مخلوط کردن استگزارش
0 | 0
lucky١٤:٤٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧مُقبِل هم به معنای خوش اقبال و خوش شانس استگزارش
5 | 1
undoubtedly٢٠:١٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥شکی نیست کهگزارش
5 | 1
scandal٢٠:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥بی آبروییگزارش
21 | 1
like٢٠:١٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥به منزلهگزارش
18 | 1
eloquence٢٠:٠٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥بلاغتگزارش
5 | 1
idiocy٢٠:٠٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥بلاهتگزارش
5 | 1
ivy١٩:٣١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥عَشَقه یا پیچکگزارش
21 | 1
typology١٩:٢٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥سنخ شناسیگزارش
2 | 0
occultation١٩:٠٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥غیبت و ناپدیدشدنگزارش
0 | 0
wake١٣:٤٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥مراسم بعد از تدفین مرده یا قبل از تدفین مردهگزارش
57 | 1
malignant١٣:٢٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥۱_بدخیم در برابر benign ( خوش خیم ) ۲_بدجنس و آزاررسانگزارش
46 | 1
hermitage١١:٤٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥صومعهگزارش
7 | 0
sheaf١١:٤٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥تعدادیگزارش
0 | 0
peripatetic٢١:٥٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤مشاییگزارش
5 | 0
justice٢١:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤دادگریگزارش
9 | 1
dialogue٢١:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤گفت و شنود گزارش
7 | 0
personified٢١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤تشخص یافتهگزارش
2 | 0
happiness٢١:٥٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤سعادتگزارش
14 | 0
continent٢١:٥٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤خُشکادگزارش
30 | 7
impetuosity٢١:٥١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤شتابکاریگزارش
5 | 0
depth٢١:٣٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤ژرفناگزارش
7 | 1
state٢١:٢٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤حال ( در عرفان اسلامی )گزارش
9 | 1
whereas٢١:٣٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤حال آنکهگزارش
25 | 1
on the eve of٢١:٢٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤درست پیش ازگزارش
5 | 1
eclipse٢١:٣٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤افول تحت الشعاع قرار دادنگزارش
51 | 1
appropriately٢١:٣٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤چنانکه باید و شایدگزارش
23 | 1
homesickness٢١:٣١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤غربت زدگیگزارش
14 | 1
erosive٢١:٢٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤مخربگزارش
5 | 0
station٢١:٢٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤مقام ( در عرفان اسلامی )گزارش
5 | 1
in other words٢١:٢٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤به عبارت اُخریگزارش
12 | 3
including٢١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤اعم ازگزارش
39 | 0
characterize٢١:١٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤وصف بارز چیزی بودنگزارش
14 | 1
feast٢١:١٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤Feast=مناسکگزارش
9 | 1
congenial٢١:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤مطبوعگزارش
9 | 1
banquet١٩:٣٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤سورگزارش
14 | 0
slack١٩:٢٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤گشاد در مقابل tightگزارش
14 | 1
badger١٨:٤٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤درخواست کردن ترغیب کردنگزارش
7 | 1
work sth out١٦:٣٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤به چیزی پی بردن فهمیدن Figure outگزارش
2 | 0
zunnar١٦:٠٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤زنار که مسیحیان به کمر بندندگزارش
0 | 0
playact١٥:٥٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤مخفی کاری کردن ( احساسات رو پنهان کردن )گزارش
0 | 0
cross eyed١٥:٤٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤احولگزارش
5 | 0
tight١٣:٤٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤خسیس Tightwadگزارش
21 | 1
robe١٠:٥٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤خلعتگزارش
5 | 1
colloquially٠٠:٠٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤در مقام محاورهگزارش
5 | 0
as such٠٠:٠٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤در این مقامگزارش
7 | 1