یوسف صابری

یوسف صابری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsainthood٠٨:٤٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢ولایت مقام ولایت ( در عرفان اسلامی )گزارش
2 | 1
saint٠٨:٤٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢ولی ( در عرفان اسلامی )گزارش
7 | 0
hoopoe٠١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢پوپکگزارش
0 | 0
suddenly٢٠:٣٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠١نابیوسانگزارش
5 | 2
pure٢٠:٢٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠١پالودهگزارش
5 | 1
everywhen٠٠:٤١ - ١٣٩٩/٠٣/٠١هموارهگزارش
0 | 0
alienation٠٠:١٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠١غیریتگزارش
7 | 1
border٢٢:٣٠ - ١٣٩٩/٠٢/٣١جمع=حدود و ثغور، سرحداتگزارش
12 | 0
boundary٢٢:٢٩ - ١٣٩٩/٠٢/٣١جمع= حدود و ثغورگزارش
21 | 1
profane٢٢:٢٥ - ١٣٩٩/٠٢/٣١عُرفیگزارش
14 | 0
feat٢٢:١١ - ١٣٩٩/٠٢/٣١Achievement دستاوردگزارش
30 | 1
disrepute٢٢:٠٨ - ١٣٩٩/٠٢/٣١Fall into disrepute=بدنام شدنگزارش
9 | 0
agonise٢٢:٠١ - ١٣٩٩/٠٢/٣١رنج کشیدنگزارش
0 | 0
instrumentalism١٧:٤٢ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠ابزار انگاریگزارش
9 | 0
reductionism١٧:٤١ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠تحویل گرایی تقلی گرایی ساده انگاریگزارش
9 | 0
grammatically١٦:٢٣ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠از لحاظ دستوریگزارش
18 | 0
reformulate١٦:٠٥ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠دوباره مطرح کردن از نو صورت بندی کردنگزارش
25 | 1
unpack١٥:٥٤ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠تحلیل و بیان کردنگزارش
28 | 3
self existent١٥:٤٩ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠قائم به ذاتگزارش
7 | 0
formulation١٥:٤٦ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠صورت بندیگزارش
34 | 0
distinguish١٥:٤٥ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠بین دو یا چندچیز تفاوت قائل شدنگزارش
16 | 1
buoy١٥:٤١ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠ساپورت کردنگزارش
16 | 0
ineffable١٤:٣٣ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠وصف ناپذیرگزارش
25 | 0
proselytize١٤:١٠ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠به کیش دیگری در آوردن تبلیغ دین کردن Convertگزارش
14 | 0
inquiry١٣:١٤ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠کشف و پرده برداشتن ( از حقیقت چیزی )گزارش
12 | 0
unwillingness٢١:٢٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٩کراهتگزارش
5 | 1
reason٢١:٢٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٩عقل معاش عقل جزئی ( در عرفان و کلام )گزارش
9 | 1
world٢١:١٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٩عرصه وجودگزارش
25 | 1
complete٢١:١٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٩استکمالگزارش
7 | 2
mystic٢١:١١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٩حکیم ربانی عارف صاحبدلگزارش
12 | 0
disobedience٢٠:٥٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٩عصیانگزارش
0 | 0
acceptable٢٠:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٩مقبول و شایستهگزارش
2 | 1
gradually١٧:٥٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٩اندک اندکگزارش
16 | 0
preconceived٢٢:٢١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨زودهنگامگزارش
9 | 1
praxis١٦:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨1 - عملی در مقابل تئوری 2 - رسم و سنت تایید شده در یک جامعهگزارش
21 | 1
abandon١٥:١٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨یله کردنگزارش
9 | 1
supersede١٥:١٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨جایگزین کردنگزارش
9 | 0
idiosyncracy١٤:٢٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨عادت یا ویژگی بد یا عجیبگزارش
9 | 0
codification١٣:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨تدوین ( مخصوصا در مورد کتاب و قانون )گزارش
21 | 0
derogatory١٣:١٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨توهین آمیز و زشتگزارش
39 | 0
extinction١١:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨فنا ( در عرفان اسلامی )گزارش
9 | 1
universal man١١:٣١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨انسان کاملگزارش
7 | 0
گران سنگ١٥:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧۱_سنگین ۲_باوقار و وزین و بزرگوارگزارش
16 | 1
cruel١٥:٤٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧جبار، بیدادگر، ستم پیشهگزارش
16 | 1
generosity١٥:٤٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧فضل و احسان و جودگزارش
5 | 0
grudge١٥:٢٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧حقد و کینهگزارش
7 | 1
way١٥:٢٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧نمط ( به معنای راه و روش )گزارش
9 | 3
finally١٥:١٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧At the end مترادف اشتباهی است In the end درسته سرانجام در نهایت عاقبت عاقبت الامرگزارش
21 | 1
commerce١٥:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧داد و ستد تجارت سودا ( به معنای تجارت است )گزارش
14 | 0
enjoy١٥:٠٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧تتمع حظ و بهره بردنگزارش
16 | 2