یوسف صابری

یوسف صابری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdigression١٥:٥٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٩دور شدن از موصوع اصلیگزارش
18 | 1
lyric poetry٢٢:١٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨شعر غناییگزارش
12 | 1
lyric poet٢٢:١٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨شاعر غناییگزارش
0 | 1
impervious١٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨نفوذناپذیرگزارش
16 | 1
withstand١٢:٢٦ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨تاب مقاومت آوردنگزارش
0 | 1
station١٢:١٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨مستقر شدنگزارش
21 | 1
remark١٢:٠٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨اظهار داشتنگزارش
18 | 1
pedagogy١٢:٠٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨تعلیم و تربیتگزارش
25 | 1
extreme١٢:٠٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨وافرگزارش
7 | 2
grieving١٢:٤٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦محزونگزارش
5 | 1
madonna٠١:٠٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦Ma donna یعنی بانوی من، اشاره داره به حضرت مریم مریم باکره مریم مقدسگزارش
5 | 1
debauched٠٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦فاسد غالبا با lifestyle میادگزارش
5 | 1
loutish٠٠:٢٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦بی ادب و پرخاشگرگزارش
0 | 1
lout٠٠:٢٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦پرخاشگرگزارش
5 | 1
founder١٣:٣٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥غرق شدن ( مخصوصا کشتی و قایق )گزارش
5 | 1
recoil١٣:١٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥خودرا عقب کشیدن از چیزی بد گزارش
39 | 1
self image١٦:٠٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢تصویر ذهنی از خودگزارش
18 | 1
listless١٦:٠٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢بی شوق و ذوقگزارش
0 | 1
plodding١٦:٠١ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢سخت کوش ولی کم هوشگزارش
23 | 1
polymath١٥:٤٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢جامع علوم و فنونگزارش
9 | 1
company١٥:٣٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢ملازم و معاشرگزارش
18 | 1
impurity١٥:٣٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢غل و غشگزارش
2 | 1
perfect١٥:٣٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢تمام عیارگزارش
23 | 1
pupil١٥:٣٦ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢مُرید ( به معنای شاگرد )گزارش
28 | 1
beginning١٥:٣٣ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢بَدو In the beginning در بَدوِگزارش
7 | 1
celebrated١٥:٢٦ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢نام آور شهیرگزارش
14 | 1
difficult١٥:٢٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢شاق صعب و دشوارگزارش
16 | 1
backbreaking١٥:٢٣ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢صعب و دشوارگزارش
12 | 1
country١٥:١٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢خطّه مثلا خطه هندوستانگزارش
9 | 1
predicament١٥:٠٦ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢تنگنا مضیقهگزارش
5 | 1
transcription١٢:٣٦ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢آوانگاریگزارش
23 | 1
unique١١:٥٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢بی مثل و مثالگزارش
14 | 6
shrewdness١١:٥٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢زیرکی و رندیگزارش
7 | 1
god forbid١١:٤٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢نعوذباللهگزارش
9 | 2
blindness١١:٤٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢عمیا، کوری مجازا به معنی جهلگزارش
9 | 1
beautiful١١:٤١ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢صاحب جمالگزارش
18 | 1
well١١:٣٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢چاهسار چاهسار هم به معنای چاه هستگزارش
39 | 2
restless١١:٣٦ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢سراسیمهگزارش
14 | 1
perplexed١١:٣١ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢مدهوش حیران حیرت زدهگزارش
5 | 1
transient١١:٢٣ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢ناپاینده زوال پذیرگزارش
5 | 1
wretched١١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢مستمند فروماندهگزارش
5 | 1
hapless١١:١٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢مستمند بی نواگزارش
0 | 1
wayfaring١١:١٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢سلوک ( در عرفان اسلامی )گزارش
9 | 1
زقه١١:١٣ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢غذایی که پرنده از منقار خودش به فرزندش بدهگزارش
0 | 0
sparrow hawk١١:١٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢باشه، قرقی ( پرنده ای کوچکتر از باز )گزارش
5 | 1
paradise١٠:٢٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢رضوان جنات النعیم دارالسلام باغ عدنگزارش
5 | 2
doxology١٠:٠٣ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢مزمورگزارش
0 | 1
closing٠٩:٥٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢پایانی Finalگزارش
14 | 1
tampering٠٩:٠٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢دستبرد و تغییرگزارش
5 | 1
interpolation٠٩:٠٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢انضمامگزارش
5 | 1