برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هدی چامه‌ای

هدی چامه‌ای t.me/heydarimalayeri
https://t.me/s/adibsoltanik

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پَرِشی ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

2 مخطط ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

3 abject
به عنوانِ صفت، معنای دوم‌اش فروتنی‌ست.
an abject apology
عذرخواهیِ خاضعانه
-
هرچند معنای نخستِ abject، شرم‌آورانه است.

١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

4 جذبِ مجدّد ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

5 بی‌پاسخی
١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

6 سرازیر شدن ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

7 زیربنا ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

8 محلّ پیوند. ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

9 مخاطره‌جویی ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

10 کُلّی. ١٣٩٩/٠٧/٢٥
|

11 طهارت. ١٣٩٩/٠٧/٢٥
|

12 بخش عمده‌ای ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

13 شوم ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

14 غیر جامع. ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

15 به دام... افتادن
slip into sth
١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

16 دوشکلی ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

17 فرورفتگی ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

18 برشِ قوسیِ جمجمه ١٣٩٩/٠٧/٢٠
|

19 تنه
تنه عصبی (به انگلیسی: Nerve tract)
Wikipedia
١٣٩٩/٠٧/١٦
|

20
dichotic presentation


عرضهٔ دوگوشیِ ناهمسان

ر.ک روان‌شناسی شناختی استرنبرگ ترجمه خرازی.
١٣٩٩/٠٧/١٦
|

21 سجاف ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

22 قوه ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

23 زیر نظر داشتن. ١٣٩٩/٠٧/١٤
|

24 هم‌شکلی یا تشابهِ ساختاری
از صفاتِ قصدمندی در فلسفه و علوم شناختی.
١٣٩٩/٠٧/١٤
|

25 به حاشیه رفتن.
از صحنه کنار رفتن.
١٣٩٩/٠٧/١٣
|

26 استطالهٔ‌ بافتی. برآمدگی، درازایی بیرون بوده ١٣٩٩/٠٧/١٣
|

27 سوراخِ پس‌سری که آغازگاهِ طنابِ نخاعی‌ست.‌ ١٣٩٩/٠٧/١٣
|

28 سوراخِ پس‌سری که آغازگاهِ طنابِ نخاعی‌ست.‌ ١٣٩٩/٠٧/١٣
|

29 Another word for your job is your post ١٣٩٩/٠٧/١٣
|

30 ایستاده‌-ایستادگی ١٣٩٩/٠٧/١٣
|

31 پررنگ کردن.

If you snap a selfie and the colors aren't intense enough, you may be able to intensify them with a photo editor.
١٣٩٩/٠٧/١٢
|

32 مبتنی بودن ١٣٩٩/٠٧/١٢
|

33 نسبی
در آمار، مقیاس نسبی
١٣٩٩/٠٧/١٢
|

34 فاصله‌ای
در آمار
مقیاسِ فاصله‌ای
١٣٩٩/٠٧/١٢
|

35 مقداری ١٣٩٩/٠٧/١١
|

36 بردار ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

37 : forming or consisting of a contrast
١٣٩٩/٠٧/١٠
|

38 تباینی ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

39 ثبتِ روی هم. ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

40 منحنیِ "کجی". ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

41 علم‌واژه

ادیب سلطانی
١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

42 تجمع ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

43 عیان- واضح- آشکار
١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

44 مغزِ میانین (شاملِ تالاموس) ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

45 محتضر ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

46 مخرّب، فاجعه‌آمیز
معمولا به عنوان صفتِ بالایِ طبیعی
١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

47 چرخهٔ روزانه ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

48 ارتعاش ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

49 تقطیع ١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

50 همسو

برابرِ CONTRALATERAL (دگرسو)
١٣٩٩/٠٧/٠٥
|