امتیاز‌های Mina

بازدید
٩
امتیاز کل
١,٢٩٤
کل مدال ها
٣٠
طلا
٠
نقره
١٨
برنز
١٢
١٣٧
×
١٠
=
١,٣٧٠
٣٨
×
=
-٧٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٢٩٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١٣٧
×
١٠
=
١,٣٧٠
٣٨
×
=
-٧٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٢٩٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠