نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
involve: Involve And Evolve دوتا کلمه خیلی ...
٤ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
notwithstanding: با وجود اینکه با اینکه صرف نظر از ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
figure: آمار و ارقام رقم زدن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
lease: برای مکانی که برای زندگی کردن هست و ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

تکمیل درباره من

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
in the view of: Because
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
what i mean is: چیزی که می خوام بگم اینکه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
to be more precise: If I want to be more precise اگر بخ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
on the minus side: از بعد منفی ماجرا از طرف منفی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
indefensible: غیر قابل توجیه یا دفاع
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
very early age: سن خیلی کم
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
find a solution: راه حل پیدا کردن
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
resolve an issue: حل کردن یک مسئله
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
thick coat: برای حیوانات پوست ضخیم یا کلفت
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hiit: نام یک حرکت ورزشی متشکل از بورپی و ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
friendly bacteria: باکتری هایی که برای وضعیت سلامتمان ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
small sum: قیمت کم یا پایین یا ناچیز
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
qumran: قمران
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
high end shop: فروشگاهی که همچیزاش گرونه Up - mark ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
mono functional: یک منظوره
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
convert back: به چیزی که قبلا بوده تبدیل شدن به م ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
involve: Involve And Evolve دوتا کلمه خیلی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
goldenberry: نوعی گوجه نام دیگر آن :groundcherry
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
get snap: عکس ناگهانی گرفتن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
end in a draw: با تساوی تمام شدن یک مسابقه یا بازی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
look calm: آرام به نظر آمدن
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
size opportunity: یا size the opportunity یعنی از فر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٦ ماه پیش