بهار اخوند تهرانی

بهار اخوند تهرانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsick of him١٦:٥٢ - ١٤٠٠/١١/٠١از دستش خسته شدمگزارش
5 | 1
wet dog١٣:٢٦ - ١٤٠٠/١٠/٢٣نوعی برگ تنباکو که بو و رنگ نامطلوبی داردگزارش
2 | 0
raining cats and dogs٠٦:٥٩ - ١٤٠٠/١٠/٢١مثل دم اسب باران می باردگزارش
7 | 0
paradise١٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٩/٢١another day in paradise یعنی همه چیز آن طور است که باید باشد یا همه چیز طبق انتظار پیش می رود.گزارش
2 | 0
game face١٧:٤٥ - ١٤٠٠/٠٩/١٧نگاه بااراده ی یک بازیگرگزارش
5 | 1
on my feet١٦:٣١ - ١٤٠٠/٠٩/١٧تحت نفوذ کسی بودن، مسلط بودن بر چیزیگزارش
7 | 0
up speak١٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٩/١٤گفتاری که در آن هر بند، جمله و غیره مانند یک سوال با تُن بالای صدا به پایان می رسدگزارش
5 | 0
charismatic leader٢٣:٣٢ - ١٤٠٠/٠٩/٠٩رهبر تأثیرگذارگزارش
5 | 0
bore out١٤:٣٨ - ١٤٠٠/٠٩/٠٩تأیید کردن، ثابت کردنگزارش
5 | 1
redundant١٤:٢٤ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧افزونه، اضافه کردن مسیر یا تجهیزات اصلی و مهم ( در دیتاسنتر )گزارش
7 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهdrive home٠٩:٤٧ - ١٤٠٠/١١/٢٢
• We must drive home to him where the difficulties lie.
باید او را درک کنیم تا ببینیم مشکل کجاست.
2 | 0
Make٢٠:٢٢ - ١٤٠٠/١١/١٧
• The jokes made the audience laugh.
لطیفه ها حضار را خنداند.
0 | 1
pour١٦:١٣ - ١٤٠٠/٠٩/١٠
• Pour cider around the meat and cover with foil.
شراب سفید را اطراف گوشت بریزید و با فویل ( ورقه آلومینیوم ) بپوشانید.
7 | 0