raining cats and dogs

به انگلیسی

• raining very hard

پیشنهاد کاربران

باران شدید
شلاقی بارون میزنه
مثل دم اسب باران می بارد
رگبار، باران شدید
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما